Detall

Auxiliar de biblioteca. (procés d'estabilització d'ocupació temporal)


 • Descripció

  Auxiliar de biblioteca. (procés d'estabilització d'ocupació temporal)


 • Organisme

  Sant Joan d'Alacant
  Plaza de España, 1
  Tel:965653245
  Fax:965940888


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  OBERT. 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 78, de 01/04/2021.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  Per a prendre part en les proves selectives d'aquesta convocatòria, s'exigirà el compliment de tots i cada un dels requisits següents el dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies:

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea, de conformitat amb el que disposa l'art. 54 RDL 5/2015.
  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, el dia en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  d) Estar en possessió del Batxillerat o Formació Professional equivalent. En el cas de les titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la corresponent convalidació o de l'acreditació que n'acredite, si escau, l'homologació.
  e) No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni haver-se revocat el seu nomenament com a funcionari/ària interí/ina, ni trobar-se inhabilitat/ada per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o privades, o d'aquelles pròpies de l'escala, subescala o classe objecte d'aquesta convocatòria. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades ni en situació equivalent, ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca l'accés a l'ocupació pública en el seu país d'origen.


 • Places

  Nombre de places

  2

  Descripció de les places

  Les places oferides corresponen a l'oferta d'ocupació pública per a l'estabilització i consolidació de l'ocupació temporal corresponent a l'any 2019.

  - Lloc núm. 197, auxiliar biblioteca
  - Lloc núm. 198, auxiliar biblioteca


 • Documentació / Informació

  Els formularis electrònics per a omplir i tramitar presencialment estaran disponibles en la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant: https://santjoandalacant.sedelectronica.es/.

  Juntament amb la sol·licitud, l'aspirant ha de presentar obligatòriament:

  - Còpia autentica del document nacional d'identitat.
  - Còpia autèntica de la titulació que es requerisca segons les bases específiques.

  Els aspirants (personal amb discapacitat) que requerisquen adaptacions ho han d'indicar en la sol·licitud i podran sol·licitar les necessitats específiques d'adaptació i ajust de temps i mitjans que consideren oportunes per a participar en les proves selectives en condicions d'igualtat. Per a això, han de fer constar en la sol·licitud les possibles adaptacions que necessiten per a participar en les proves selectives i presentar el dictamen tècnic facultatiu.

  En les sol·licituds de participació, s'han d'indicar clarament les places objecte de la convocatòria i s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant, situat a la plaça de l'Església, núm. 2. Les instàncies també es poden presentar de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Qui dispose de DNI electrònic o certificat digital per a la seua identificació electrònica podrà presentar les sol·licituds a través del procediment electrònic habilitat en el catàleg de serveis/procediments dels ciutadans de la seu electrònica de l'Ajuntament de Sant Joan d'Alacant: https://santjoandalacant.sedelectronica.es/.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://santjoandalacant.portalemp.com/ofertas.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar