Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  La Pobla de Vallbona
  Avinguda de Colom, 93
  Tel:962760050
  Fax:962760026


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  Les persones aspirants hauran de reunir els requisits següents, referits al dia en què finalitze el termini d'admissió de sol·licituds:

  1. Tindre la nacionalitat espanyola o la de qualsevol estat membre de la Unió Europea; ser cònjuge (sempre que no estiga separat de dret), descendent o descendent del cònjuge d'espanyol o d'un nacional de qualsevol estat de la Unió Europea, sempre que aquests descendents siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat dependents o, bé, pertànyer a algun país amb el qual la Unió Europea tinga signat algun tractat, ratificat per Espanya, sobre la lliure circulació de treballadors i treballadores.
  2. No haver sigut separat ni haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat, per sentència ferma, per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  3. Tindre capacitat funcional i aptitud física i psíquica per a l'acompliment de les tasques corresponents al lloc objecte de la convocatòria.
  4. Tindre el títol universitari oficial de grau o estar en condicions d'obtindre'l o, si escau, la titulació equivalent que corresponga, d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat.
  Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas.
  5. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  6. Qualssevol altres requisits específics d'accés relacionats amb les funcions i les tasques que s'exerciran que es determinen reglamentàriament.

  Tots els requisits hauran de mantindre's durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'exigeix en règim d'autoliquidació i l'ingrés pot fer-se en qualsevol d'aquestes entitats bancàries col·laboradores: Bankia (caixers), BBVA, Caja Mar, Banco Santander S.A., Kutxabank, Banco Popular Español, Caja Popular, Banc de Sabadell, Caixabank, Ibercaja Banco, o bé a l'oficina Ajunta't (amb targeta de crèdit). No s'admet cap altre tipus de pagament dels drets d'examen.

  L'imprés d'autoliquidació el facilitarà l'oficina Ajunta't, presencialment o sol·licitant-lo per mitjà d'un correu electrònic dirigit a recaudacion@lapobladevallbona.es.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça corresponent a l'oferta d'ocupació pública 2019.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies de participació han d'ajustar-se al model normalitzat que es facilitarà a les oficines municipals de l'ajuntament, o que pot imprimir-se des de la pàgina web municipal (www.lapobladevallbona.es), i han de dirigir-se al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de la Pobla de Vallbona.

  Juntament amb la instància, que s'ha de presentar per duplicat, caldrà acompanyar el resguard acreditatiu del pagament de la taxa i, si escau, el certificat de diversitat funcional i les adaptacions necessàries, segons s'indica en la base tercera d'aquestes bases.


 • Lloc de presentació

  Preferentment, en la seu electrònica d'aquest ajuntament o al registre d'entrada, siti a l'avinguda Colom, núm. 93, o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Si es presenta per algun dels mitjans previstos en l'article 16.4 de l'LPACAP, les persones aspirants han de comunicar-ho mitjançant un correu electrònic a personal@lapobladevallbona.es, al qual s'ha d'adjuntar una còpia de la instància registrada i segellada per l'organisme corresponent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.lapobladevallbona.es/va/la-pobla-30/tauler-danuncis/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar