Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Ciutat Autònoma de Ceuta: Conselleria d'Hisenda, Economia i Funció Pública
  Ceuta Center - 51001
  Tel:956 52 80 92


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Taxa ordinària

  13,50 €


  Descripció de la taxa

  Es podrà ingressar directament en l'entitat bancària BBVA (ES25 0182 7290 4802 0150 0260, amb el concepte de drets d'examen proves selectives per a accés a auxiliar de puericultura de la ciutat de Ceuta), en qualsevol de les seues oficines, o mitjançant transferència des de qualsevol entitat bancària al compte esmentat o a través de banca electrònica.
  En el cas que l'ingrés s'haja fet en una oficina del BBVA, ha de figurar en la sol·licitud el segell d'aquesta entitat que justifique el referit pagament.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS

  Estan exemptes del pagament de la taxa:
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes, anterior a la data de publicació de la present convocatòria en el Boletín Oficial del Estado. Serà requisit per a obtindre l'exempció que, en el termini de què es tracte, no hagen rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni s'hagen negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professional i que, així mateix, no tinguen rendes superiors, en còmput mensual, al salari mínim interprofessional (requisits que s'han d'acreditar degudament amb la presentació de la sol·licitud).

  Queden exclosos de l'exempció de pagament de les taxes de l'apartat anterior els demandants d'ocupació en la modalitat de millora d'ocupació.

  - Les persones que tinguen la consideració de víctimes de violència de gènere a la qual fa referència la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, que així ho acrediten degudament amb la presentació de la sol·licitud, i les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %, per a la qual cosa han d'acompanyar la sol·licitud del document acreditatiu d'aquesta condició (certificat o resolució expedida per l'Institut de Migracions i Serveis Socials -IMSERSO- o per l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent).


  BONIFICACIONS

  S'aplicarà la bonificació prevista (50 %) en l'ordenança fiscal reguladora de la taxa d'expedició de determinats documents administratius als subjectes passius que acrediten que són membres de família nombrosa.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha d'ajustar al model oficial que figura com a annex II d'aquesta convocatòria, que es facilitarà gratuïtament en el Registre General de la ciutat de Ceuta.


 • Lloc de presentació

  En els registres de la ciutat de Ceuta o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.ceuta.es/ceuta/por-servicios/tablon


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar