Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Banyeres de Mariola
  Plaça l'Ajuntament, 1
  Tel:966567475
  Fax:965566668


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  2. Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  3. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. Estar en possessió del títol de batxiller, tècnic/a superior o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'un certificat expedit a l'efecte per l'administració educativa competent en cada cas.
  5. No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha de fer mitjançant autoliquidació en la web https://www.suma.es, apartat "Contribuents autoliquidacions", organisme: Banyeres de Mariola, concepte: taxa exp. doc. administratius, càlcul quota: 10. Drets examen borsa de treball.

  El pagament i l'autoliquidació també es podrà fer en les oficines de l'Ajuntament amb targeta de crèdit. En aquest sentit, només s'admetran les autoliquidacions practicades i pagades d'aquesta manera, i no s'admetrà cap altre tipus de pagament dels drets d'examen.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/BONIFICACIONS

  1. Estaran exempts del pagament de la taxa els contribuents empadronats en el municipi que estiguen en situació de desocupació i no perceben cap mena de prestació econòmica per desocupació.

  En cas d'exempció en el pagament de la taxa, s'ha d'aportar la documentació acreditativa de l'exempció:
  - Certificat del SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal) de la situació de desocupació i de no estar percebent cap mena de prestació econòmica per desocupació.
  - Fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa en vigor.
  - Declaració administrativa d'invalidesa o diversitat funcional.

  2. També tindran una bonificació del 50 % els subjectes passius que tinguen el títol o carnet de família nombrosa, o que presenten una declaració administrativa d'invalidesa o diversitat funcional, expedida per l'organisme o l'autoritat competent.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades en aquesta convocatòria han de presentar la corresponent instància, en el model oficial que figurarà en la web de l'Ajuntament.

  Juntament amb la instància segons el model oficial, les persones interessades han d'aportar els documents següents:
  1. Fotocòpia compulsada del DNI.
  2. Fotocòpia compulsada de la titulació exigida en la base tercera de la convocatòria.
  3. Llista de tots els mèrits que la persona que hi aspire considere oportuns perquè es valoren en la fase de concurs, sense que s'hi puga aportar cap còpia juntament amb la instància. En la fase de concurs no es valoraran els mèrits que no s'hi hagen indicat.
  4. Justificant de pagament de la taxa o de l'exempció del seu pagament.

  No s'admetrà documentació justificativa fora del termini indicat per a la presentació.

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Seran admeses les persones amb diversitat funcional en igualtat de condicions que la resta de les aspirants.

  Qui concórrega a aquest procediment selectiu amb alguna diversitat funcional reconeguda, en el moment de presentar la instància per a sol·licitar prendre part en aquesta convocatòria, ha d'aportar una certificació de l'òrgan competent que acredite aquesta condició. Aquest certificat determinarà de manera fefaent la/les deficiència/ències permanents que han donat origen al grau de diversitat funcional reconegut, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents al lloc objecte d'aquesta convocatòria.

  El tribunal establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a fer la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent amb la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en la seu electrònica o en el registre general de l'Ajuntament de Banyeres de Mariola.
  Igualment, podran presentar-se mitjançant qualsevol de les formes previstes en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  En aquest cas, haurà de remetre's al correu electrònic general1@portademariola.com la còpia del justificant de presentació i de la documentació remesa, amb el límit màxim establit de les 14.00 hores del dia assenyalat.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.portademariola.com/borsa-administratiu-serveis-socials-2021/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar