Detall

Secretari/ària - Interventor/a


 • Descripció

  Secretari/ària - Interventor/a


 • Organisme

  Andilla
  Plaza Bardes, 10
  Tel:962729005
  Fax:962729079


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima per a la jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional necessària per al desenvolupament d'aquestes tasques.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  e) Estar en possessió del títol universitari de grau, o equivalent, o estar en condició d'obtindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds (art. 18 RD 128/2018).


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  Documentació que s'ha de presentar:
  1. Instància dirigida a l'Alcaldia.
  2. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, del DNI.
  3. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, de la titulació requerida.
  4. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.

  Una vegada finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'alcaldessa dictarà la resolució, en el termini màxim de 5 dies naturals, que aprove la llista provisional d'admesos i exclosos, i s'hi explicaran els motius en el cas de la seua exclusió. L'esmentada resolució es publicarà únicament en la seu electrònica i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i donarà un termini màxim de 5 dies hàbils per a presentar reclamacions i/o al·legacions.

  PROCÉS DE SELECCIÓ
  El procés de selecció constarà d'una fase de concurs. Fase de concurs (fins a 13 punts).

  Els aspirants han d'acreditar els mèrits mitjançant certificats originals emesos pels òrgans competents o fotocòpies degudament compulsades.
  En relació amb l'acreditació dels mèrits relatius a experiència professional, no es valoraran aquells en què no quede acreditat de manera fefaent el començament i el final de la relació de serveis. S'ha d'acompanyar el certificat de vida laboral.
  En els casos en els quals s'estiga exercint un lloc de treball en el moment de presentació de la sol·licitud i es pretenga la seua valoració, cal acreditar que en l'actualitat s'està ocupant aquest lloc de treball.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
  L'aspirant proposat per al seu nomenament ha de presentar dins del termini de 5 dies hàbils, a partir de la publicació de la llista d'aprovats, els documents acreditatius de les condicions que s'exigeixen per a participar en les proves en la base segona, si aquests no s'han aportat amb anterioritat.
  a) Declaració jurada de no trobar-se incurs en causa d'incapacitat o incompatibilitat, i de no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública.
  b) Certificat acreditatiu de no patir cap malaltia ni defecte físic que impossibilite el normal exercici de la funció.
  Les persones que tinguen la condició de funcionaris públics estan exemptes de justificar les condicions i els requisits ja acreditats per a obtindre el seu anterior nomenament, si no requereixen actualització, només hauran de presentar una certificació de l'organisme públic del qual depenguen que acredite la seua condició i totes les circumstàncies que consten en el full de serveis.

  PRESA DE POSSESSIÓ
  Resolt per la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat el nomenament interí, es requerirà l'interessat perquè en el termini de 10 dies prenga possessió del càrrec davant de l'alcaldessa. Si no compareix dins d'aquest termini, es considerarà perdut el dret, de manera que es procedirà a formular una nova proposta de nomenament interí a favor del següent aspirant amb més puntuació.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic, en format digital pel registre electrònic, www.andilla.es, o per qualsevol de les formes que determina l'article 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Si es presenten per correu, s'ha d'informar l'Ajuntament de la remissió postal de la instància, abans que acabe el termini de presentacions de les instàncies.


 • Altres formes de presentació

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, a:


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://andilla.es/portada


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar