Detall

Subaltern/a


 • Descripció

  Subaltern/a


 • Organisme

  Alborache
  Av. Musica, 32
  Tel:962516002
  Fax:962508158


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercia i per a les quals haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Ha d'ingressar-se en el número del compte corrent municipal: ES71 3058 70011 9027 3270 0011 de Cajamar, amb el nom de l'aspirant i el concepte "Taxes procés selectiu subaltern/a".


 • Places

  Descripció de les places

  Davant de la necessitat urgent i inajornable de donar cobertura legal, temporal i no permanent del lloc de treball de subaltern/a, a causa de la malaltia del treballador que l'ocupa, i fins que s'hi reincorpore i/o fins que s'execute l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2020, és necessari regular i aprovar la creació de les bases que regularan la convocatòria d'una borsa de treball temporal de subaltern/a, mitjançant el sistema de concurs de mèrits i d'experiència.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies a fi de sol·licitar participar en el corresponent procés de selecció i fer constar que es reuneixen les condicions exigides en aquestes bases generals, amb el model oficial que acompanya aquestes bases, així com l'annex I (instància), l'annex II (declaració responsable) i l'annex III (autobaremació), han d'estar degudament omplides i signades.

  A la instància cal adjuntar:
  - Fotocòpia del DNI, NIE o, si és el cas, passaport en vigor.
  - Una llista dels mèrits que s'al·leguen, els quals han d'acreditar-se mitjançant els documents següents:
  1. Experiència professional: contractes de treball, informe de vida laboral actualitzat i currículum.
  2. Formació i idioma: mitjançant títol o certificat expedit homologat.
  - Justificant del pagament de dret a examen.


 • Lloc de presentació


  En el registre electrònic general de l'Ajuntament o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En cas que les instàncies es presenten a l'Ajuntament, a través del registre general, de manera presencial, ha de fer-se en horari de 9.30 a 14.00 hores i amb cita prèvia, telefonant al número de telèfon: 96 251 60 02. Les bases íntegres es publicaran igualment en la seu electrònica http://alborache.sedelectronica.es] i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alborache.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar