Detall

Ordenança notificador


 • Descripció

  Ordenança notificador


 • Organisme

  Sueca
  Plaza Ayuntamiento, 17
  Tel:961700050
  Fax:961701434


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 36, d'11/02/2021.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació

  Sense especificar


 • Requisits generals

  2.1. Tindre la nacionalitat espanyola o la de la resta d'estats membres de la Unió Europea, o ser cònjuge d'un espanyol o de nacional d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, o ser descendent de nacional espanyol o de nacional de la resta d'estats membre de la Unió Europea, o del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents, en els termes i les condicions que es determinen legalment o reglamentàriament.
  2.2. Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  2.3. Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques habituals de la plaça corresponent. Les persones amb discapacitat podran sol·licitar adaptacions de temps i mitjans per a la realització de les proves selectives. En aquest cas, les persones interessades han de formular la seua petició, de manera concreta, en la sol·licitud de participació. A aquest efecte, els tribunals podran requerir un informe i, si és procedent, la col·laboració dels òrgans tècnics de l'Administració laboral sanitària o de serveis socials.
  2.4. No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics, per resolució judicial, per a l'accés a cossos o escales funcionarials.
  En el cas de tindre la nacionalitat d'un altre estat, no estar inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que li impedisca l'accés a l'ocupació pública en el seu estat.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es farà mitjançant la carta de pagament d'autoliquidació que acredite que s'ha efectuat l'ingrés de la taxa dels drets d'examen, en el model «076 Taxa per drets d'examen», en el portal web municipal, seleccionant l'opció "Tràmits i serveis - Informació pública. Instàncies i formularis - Autoliquidacions - Drets d'examen-.
  Caldrà fer-hi constar el lloc al qual s'aspira i/o la convocatòria, a més del nom complet i el DNI.
  Els subjectes passius han de practicar una autoliquidació amb els impresos habilitats a aquest efecte per l'Administració municipal i efectuar l'ingrés en les entitats col·laboradores de l'Ajuntament de Sueca:
  BBVA, Banco de València, Bankia, Ruralcaixa (Cooperativa), C.A.M. CatalunyaCaixa i la Caixa, mitjançant el corresponent document d'ingrés bancari.


 • Exempció / Reducció taxes

  Tindran dret a una reducció del 20 % de les tarifes de la taxa:
  - Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %, condició que ha d'acreditar-se per mitjà d'una còpia compulsada del certificat de discapacitat emés per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana.
  - Les persones que figuren com a demandants d'ocupació, que no siguen perceptores de prestacions i que acrediten aquesta condició per mitjà de còpies compulsades expedides pel SEPE.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  L'objecte de la convocatòria és la cobertura en propietat, per torn lliure i pel sistema de concurs oposició, d'una plaça d'ordenança notificador, vacant en la plantilla de l'Ajuntament, com a funcionari de carrera, inclosa en l'Oferta d'ocupació pública de 2018.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies han de dirigir-se al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament de Sueca.
  Han d'estar degudament omplides i reunir tots els requisits genèrics establits en l'article 66.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), així com allò que estableix l'article 69 del mateix text; els aspirants han de manifestar inequívocament que reuneixen tots els requisits d'admissió establits en la base tercera referits a la data de finalització del termini de presentació d'instàncies, així com que es disposa de la documentació original que així ho acredita i que posarà a la disposició de l'Administració quan li siga requerida, en el supòsit de ser necessari. Aquesta manifestació expressa serà suficient per a ser admés en les proves selectives.

  Els aspirants amb diversitat funcional han de presentar una certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat o de l'Administració de l'Estat que acredite aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte d'aquesta convocatòria.

  El tribunal de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans, per a la realització de la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el registre general d'entrada de l'Ajuntament, en la seu electrònica (www.sueca.es) o de la manera que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.sueca.es/es/page/concurs-oposicio-odenanca-notificadora


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar