Detall

Tècnic/a de gestió de projectes europeus


 • Descripció

  Tècnic/a de gestió de projectes europeus


 • Organisme

  Castelló de la Plana/Castellón de la Plana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964355100
  Fax:964355378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o la d'algun dels estats membres de la Unió Europea. També hi poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  L'accés a l'ocupació pública s'estendrà igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació dels / de les treballadors/ores.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) Estar en possessió del títol universitari oficial de grau, o equivalent, o bé, del títol universitari d'Enginyeria Tècnica, diplomatura universitària, títol d'Arquitectura Tècnica o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si escau, l'homologació del títol.
  e) Estar en possessió del certificat de coneixements d'anglés C1 o equivalent, segons el Marc Europeu Comú de Referència (MECR), expedit per escoles oficials d'idiomes, universitats, ministeris o qualsevol organisme oficial acreditat.
  f) No haver sigut separades, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral que haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  Amb el document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", ja omplit i imprés, s'ha d'efectuar el pagament dels drets d'examen, en qualsevol de les entitats financeres col·laboradores, que consten en la part lateral de la sol·licitud d'admissió a les proves selectives.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en aquestes proves selectives ha de presentar omplit el document de "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés a la funció pública. Autoliquidació", conforme al model oficial, que s'ha d'imprimir des de l'apartat corresponent de la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Castelló de la Plana (www.castello.es). Cada document d'autoliquidació tindrà assignat un número de referència identificatiu, que serà diferent per a cada una de les sol·licituds.

  Juntament amb el document "Sol·licitud d'admissió a proves selectives d'ingrés en la funció pública local. Autoliquidació", les persones aspirants han de presentar l'annex I - full d'autobaremació omplit, amb còpia dels mèrits. En cas de falsedat o manipulació d'algun document, es perd el dret a participar en aquesta convocatòria, amb independència de la responsabilitat que hi pertoque.

  A l'efecte de millorar l'agilitat de la localització de les persones aspirants en la sol·licitud, s'hauran de consignar dos mitjans pels quals la persona sol·licite ser localitzada: telèfon mòbil o fix i correu electrònic; queden obligades a indicar-ne qualsevol variació.


 • Lloc de presentació

  Una vegada formalitzada la instància i efectuat el pagament, tota aquesta documentació s'ha de presentar sol·licitant cita prèvia en el registre habilitat al Palau de la Festa (carrer del Riu Sella,1), o en els registres de les juntes de Districte Nord (pl. Primer Molí), Districte Oest (pl. Lagunas de Ruidera - Mas Blau) o Districte Marítim (passeig Buenavista, 28), o a través de la seu electrònica, o en la forma que preveu l'art. 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.castello.es/web30/pages/contenido_web20.php?cod0=27&cod1=287&cod2=862


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar