Detall

Prefectura de Servei Facultativa d'Anestesiologia i Reanimació - Dept. Vila Joiosa. Hospital Marina Baixa (plaça 32521)


 • Descripció

  Prefectura de Servei Facultativa d'Anestesiologia i Reanimació - Dept. Vila Joiosa. Hospital Marina Baixa (plaça 32521)


 • Organisme

  Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33 46010 València


 • Etapa Actual

  Adjudicació i nomenament : (Nomenament)

 • Procés selectiu

  CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol de llicenciatura o grau en Medicina i tindre el corresponent títol de metge especialista, expedit homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, l'especialitat.


 • Requisits generals

  1. La provisió de les places de cap de servei i de secció de personal facultatiu es farà mitjançant un concurs de mèrits, en el qual podran participar els/les facultatiu/ives amb nomenament com a personal estatutari fix que tinguen plaça en la categoria i, si és el cas, l'especialitat a la qual es concurse en les institucions sanitàries públiques del Sistema Nacional de Salut, així com personal funcionari de carrera o personal laboral fix seleccionat en processos selectius de les administracions públiques, que preste serveis en centres sanitaris de titularitat pública.
  2. Requisits exigits.
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, o reunir algun dels requisits establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic respecte de l'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre la titulació corresponent.
  Tindre el títol de llicenciatura o grau en Medicina i el corresponent títol de metge especialista, expedit, homologat i convalidat pel Ministeri d'Educació, i acreditar almenys el grau II de carrera professional en la categoria i, si és el cas, l'especialitat.
  c) Tindre la capacitat funcional necessària per a l'exercici de les funcions que es deriven del nomenament corresponent.
  d) No haver sigut separat del servei, mitjançant un expedient disciplinari, en qualsevol servei de salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria, ni trobar-se inhabilitat, amb caràcter ferm, per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent.
  e) No superar l'edat de jubilació.
  f) En el cas dels nacionals d'altres estats esmentats en el paràgraf a, no trobar-se inhabilitat, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre, ni haver sigut separat, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
  3. Acreditació de requisits.
  Els requisits s'han de complir l'últim dia de termini legal de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la presa de possessió.


 • Documentació / Informació


  1. Les persones que hi vulguen participar han d'omplir la sol·licitud d'admissió al concurs de places vacants de cap de servei i secció assistencial d'acord amb el model que figura a través de l'enllaç següent:
  http://www.gva.es/downloads/publicados/IN/19217_BI.pdf
  El domicili o correu electrònic que figure en les instàncies es considerarà vàlid a l'efecte de notificació en relació amb tots els tràmits relacionats amb aquesta convocatòria.

  2. Posteriorment, i una vegada omplida aquesta sol·licitud, s'ha de presentar la documentació en alguna de les unitats de registre de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut.

  3. Documents que cal aportar amb la sol·licitud d'admissió.
  Juntament amb la sol·licitud d'admissió, els concursants han d'aportar els següents documents en format digital: CD, llapis USB o pendrive de memòria, que s'ha d'introduir en un sobre blanc engrapat a la instància, tancat, i amb la indicació del nom, els cognoms i la referència del concurs i la plaça a què opta:
  a) Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat.
  b) Fotocòpia compulsada del títol de l'especialitat.
  c) Currículum en què consten els mèrits valorables, de conformitat amb el barem establit en l'annex III de la convocatòria, i la documentació acreditativa d'aquests.
  En relació amb els treballs i les publicacions científiques es podrà aportar la ressenya de la publicació o certificació acreditativa del centre o la institució organitzadora, en cas que es tracte d'aportacions a reunions científiques que no hagen sigut publicades.
  La Comissió de Valoració podrà requerir les persones interessades per a aportar un document original o la fotocòpia compulsada, o qualsevol tipus d'aclariment que es plantege sobre la documentació presentada, i aquestes estaran obligades a facilitar-li-la.
  En cas que el requeriment no siga atés, no es valorarà el mèrit corresponent.
  Pel que respecta als mèrits al·legats, es valoraran els que s'hagen realitzat i es referisquen al dia de la publicació d'aquesta resolució en el DOGV.
  d) Projecte tècnic relacionat amb la gestió de la unitat assistencial a la qual opta.


 • Lloc de presentació

  Unitats de registre de les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i salut Pública en:

  Alacant (c/ Girona, núm. 26)
  Castelló de la Plana (pl. Hort dels Corders, núm. 12)
  València (Gran Via Ferran el Catòlic, núm. 74)
  i Gerència d'Àrea d'Alcoi (plaça d'Espanya, núm. 2)

  Així mateix, també mitjançant qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i DD única, per a la qual cosa cal fer constar de manera expressa i concreta la plaça a la qual es vol optar.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.san.gva.es


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar