Fisioterapeuta (OPO 2017-18)

Conselleria de Sanitat

Etapa actual: Llista definitiva. Termini de recurs
Codi SIA: 3022763
|
Codi GVA: 76821
Descarregar informació
Termini obert

Des de 26-06-2024

hasta 25-07-2024

  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Oposició
Prova
Concurs oposició
Grup
A2
Titulació
Títol universitari de grau o bé diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica o equivalent (subgrup 2)
Titulació específica
Títol de diplomatura o grau en Fisioteràpia, o el seu equivalent.
Places
Núm. de places totals 141

Descripció de places

Torn d'accés lliure: 115 (diversitat funcional: 8). Promoció interna: 26.
Requisits
1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes...
Saber més
Taxes
Import tasa màxima: 35

Forma de pagament:

1. El pagament de la taxa s'ha de fer per via telemàtica dins del tràmit d'inscripció (www.san.gva.es).

Excempció / Reducció de tases:

* Està exempt del pagament de la taxa, segons estableix la vigent Llei de taxes de la Generalitat Valenciana: - El personal que acredite la seua condició de persona amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %. - El personal que acredite que té el títol de membre de família...
Saber més

Etapa actual: Llista definitiva. Termini de recurs

Fase

Concurs

Termini
Des de 26-06-2024 a 25-07-2024
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant la Direcció General de Personal, en el termini d’un mes.
Informació complementària
ACORD d’11 de juny de 2024, del tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants de fisioterapeuta d’institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, pel qual es publica la resolució definitiva del concurs oposició, per l’ordre de puntuació total aconseguida.
Recursos
  • Recurs d'alçada

Llistat d'etapes

Etapa actual: Llista definitiva. Termini de recurs

Data publicació: 25-06-2024

Termini obert

Llista provisional. Termini d'al·legacions

Data publicació: 14-03-2024

Temini tancat

Llista aprovats (fase oposició) i termini presentació documents valoració mèrits (fase concurs)

Data publicació: 04-09-2023

Temini tancat

Llista provisional d'aprovats/suspesos (fase oposició). Termini d'al·legacions i plantilla definitiva

Data publicació: 26-05-2023

Temini tancat

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data publicació: 09-11-2022

Temini tancat

Qüestionari de l'exercici

Data publicació: 09-11-2022

Distribució d'aules

Data publicació: 25-10-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data publicació: 28-09-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data publicació: 01-09-2022

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 19-07-2022

Modificació composició del tribunal

Data publicació: 30-06-2022

Nomenament del tribunal

Data publicació: 27-06-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data publicació: 15-03-2022

Temini tancat

Bases i obertura de termini

Data publicació: 15-03-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Llista definitiva. Termini de recurs