2021-B. Cos APF, escales de subalterns, ajudant de neteja, vigilant, ajudant d'instal·lacions esportives, ajudant de residència/serveis i ajudant de menjador (substitucions temporals). LLIURE

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Etapa actual: Presentació de sol·licituds. Baremació
Codi SIA: 3022767
|
Codi GVA: 76838
Descarregar informació
Temini tancat
  • Informació bàsica
  • Etapa actual
  • Llistat d'etapes
  • Ajuda
  • Preguntes freqüents
  • Enllaços d'interés
  • Compartir en xarxes socials

Informació bàsica

Convocatòria
Borsa de treball
Prova
Concurs de mèrits
Grup
APF
Titulació
Agrupacions professionals funcionarials (APF) sense requisit de titulació (antic grup E)
Titulació específica
No s'exigeix estar en possessió de cap titulació de les que preveu el sistema educatiu tal com assenyala l'art. 25.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
Requisits
Per a formar part de les borses, serà necessari complir els requisits següents: - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual s'aplique la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el...
Saber més

Etapa actual: Presentació de sol·licituds. Baremació

Fase

Convocatòria

Termini
Temini tancat
10 dies hàbils, comptats des de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9087, de 19 de maig de 2021. Des del dia 20 de maig de 2021 al 2 de juny de 2021, els dos inclosos.
Documents
1. Qui vulga prendre part en aquest procés selectiu ha d'omplir el model oficial de sol·licitud que estarà disponible en la seu electrònica de la Generalitat Valenciana (http://sede.gva.es) i en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport (https://ceice.gva.es/es/). Les...
Saber més
Forma de presentació
La inscripció s'ha de fer a través de la seu electrònica en l'enllaç següent: https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=EDU_BOLSAS_PNDCF& version=2&login=c&idioma=es&idCatGuc=EP&idProcGuc=76838
Informació complementària
Les llistes provisionals es faran públiques en la pàgina web de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, amb indicació de les causes d'exclusió i la puntuació assignada a les persones admeses. Les persones excloses i les admeses que hagen d'esmenar o aclarir algun mèrit disposaran d'un...
Saber més
Recursos
  • Recurs contenciós administratiu
  • Recurs potestatiu de reposició

Llistat d'etapes

Etapa actual: Presentació de sol·licituds. Baremació

Data de publicació: 19-05-2021

Temini tancat

Tornar al llistat d'etapes

Presentació de sol·licituds. Baremació