Detall

Tècnics d'administració general


 • Descripció

  Tècnics d'administració general


 • Organisme

  Moncada
  C/ Mayor, 63
  Tel:961390716
  Fax:961395663


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 78, de 01/04/2021.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Titulació específica

  Títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, títol universitari oficial de grau.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un altre estat, sempre que es complisquen els requisits establits en l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que aspira exercir en el cas del personal laboral. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre un títol universitari de doctorat, llicenciatura, enginyeria, arquitectura o equivalent, o bé, un títol universitari oficial de grau que, d'acord amb els plans d'estudi vigents, habilite per a exercir les activitats de caràcter professional relacionades amb les funcions assignades al cos, o complir les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  f) Abonar la taxa establida en l'ordenança fiscal per a les proves selectives per a l'ingrés de personal en l'Ajuntament de Moncada.


 • Taxa ordinària

  100,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (https://www.moncada.es/es/page/sede-electronica).

  En primer lloc, s'ha de fer l'autoliquidació en l'apartat Portal d'autoliquidacions. S'ha de seleccionar l'emissora Ajuntament de Moncada i es confeccionarà l'autoliquidació del concepte amb codi 031, Taxa proves selectives i indicar la denominació de la plaça. Una vegada confeccionada, es descarregarà l'ordre de pagament.

  En segon lloc, s'ha de fer el pagament de l'ordre de pagament descarregada.
  La informació per a fer-ho, en efectiu o amb targeta bancària, es troba en l'apartat Pagaments telemàtics. Seguiu les instruccions de la passarel·la de pagaments si voleu fer el pagament per Internet amb targeta bancària. Si opteu per aquest sistema, s'imprimirà el justificant d'aquest.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  La sol·licitud per a prendre part en aquest procés s'ha de fer, preferentment, per mitjans electrònics, per a la qual cosa cal omplir correctament el model de sol·licitud de participació en proves selectives de l'Ajuntament de Moncada, disponible en la seu electrònica de l'Ajuntament de Moncada:
  (https//www.moncada. es)


  La presentació electrònica de la sol·licitud permet l'ompliment i la inscripció en línia, annexar, si és el cas, els documents escanejats a aquesta, així com registrar electrònicament la presentació.

  Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presentades en els llocs i les maneres previstes no conferiran cap dret per al sol·licitant.

  Si una incidència tècnica degudament acreditada impossibilitara el funcionament ordinari dels sistemes, l'òrgan convocant podrà acordar l'ompliment substitutori en paper en els termes que estableix aquesta base, cas en què la persona interessada haurà d'acreditar documentalment la incidència tècnica produïda.

  Així mateix, les persones interessades podran utilitzar el model original de sol·licitud en paper que es troba en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Moncada o en la seu electrònica d'aquesta corporació.

  Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu s'han d'acompanyar de:
  - Còpia del document nacional d'identitat.
  - Justificant de pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  1. Per a presentar la sol·licitud, heu de seleccionar en l'enllaç de la web municipal «oficina virtual" -seu electrònica-, secció tràmits i presentació d'instància general (aquesta sol·licitud es completarà amb la sol·licitud específica que està situada en la pàgina web municipal, secció serveis, subsecció ocupació, i el model de sol·licitud.

  2. Si la persona aspirant no disposa de signatura electrònica, podrà presentar la sol·licitud en suport paper. En aquest cas, una vegada omplida la sol·licitud en l'enllaç indicat, la persona interessada l'ha d'imprimir, signar i presentar en format paper, dins del termini fixat a aquest efecte i en els llocs que s'indiquen a continuació.

  Les sol·licituds en suport paper s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Moncada (c/ Major, 63, de Moncada), o en els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè el personal funcionari de Correus date i segelle la instància abans de certificar-la.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.moncada.es/es/page/ofertas-empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar