Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  Moncada
  C/ Mayor, 63
  Tel:961390716
  Fax:961395663


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 78, de 01/04/2021.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un altre estat, sempre que es complisquen els requisits establits en l'article 54 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que aspira exercir en el cas del personal laboral. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de Batxiller o Tècnic o de les titulacions equivalents que siguen corresponents, conforme al sistema vigent de titulacions, quan així quede acreditat per l'administració educativa competent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si és el cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent.
  competent.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas.
  f) Abonar la taxa establida en l'ordenança fiscal per a les proves selectives per a l'ingrés de personal en l'Ajuntament de Moncada.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa s'ha de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament (https://www.moncada.es/es/page/sede-electronica).

  En primer lloc, s'ha de fer l'autoliquidació en l'apartat Portal d'autoliquidacions. S'ha de seleccionar l'emissora Ajuntament de Moncada i es confeccionarà l'autoliquidació del concepte amb codi 031, Taxa proves selectives i indicar la denominació de la plaça. Una vegada confeccionada, es descarregarà l'ordre de pagament.

  En segon lloc, s'ha de fer el pagament de l'ordre de pagament descarregada.
  La informació per a fer-ho, en efectiu o amb targeta bancària, es troba en l'apartat Pagaments telemàtics. Seguiu les instruccions de la passarel·la de pagaments si voleu fer el pagament per Internet amb targeta bancària. Si opteu per aquest sistema, s'imprimirà el justificant d'aquest.
  Una còpia de l'autoliquidació i del justificant de pagament s'han d'adjuntar a la sol·licitud.


 • Places

  Nombre de places

  1

 • Documentació / Informació

  El model de sol·licitud s'ha de presentar omplit i signat, s'hi ha de fer constar que la persona candidata reuneix tots i cada un dels requisits exigits en les bases i es compromet a aportar la documentació corresponent que així ho acredita, que la posarà a la disposició de l'Ajuntament de Moncada quan li siga requerida.

  Les persones interessades podran utilitzar el model original de sol·licitud en paper que es troba en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de l'Ajuntament de Moncada o en el tauler electrònic de la seu electrònica d'aquesta corporació (https://sede.moncada.es).

  La presentació electrònica de la sol·licitud permet l'ompliment i la inscripció en línia, annexar, si és el cas, els documents escanejats a aquesta, així com registrar electrònicament la presentació.

  Si una incidència tècnica degudament acreditada impossibilitara el funcionament ordinari dels sistemes, l'òrgan convocant podrà acordar l'ompliment substitutori en paper en els termes que estableix aquesta base, cas en què la persona interessada haurà d'acreditar documentalment la incidència tècnica produïda.

  Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu s'han d'acompanyar de:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat (en el cas que no es presente la sol·licitud a través de la seu electrònica).
  - Justificant de pagament dels drets d'examen.


 • Lloc de presentació

  1. Les sol·licituds s'han de presentar preferentment per mitjans electrònics, en la seu electrònica de l'Ajuntament de Moncada (https://sede.moncada.es) d'acord amb el model que consta en la seu i en la pàgina web (www.moncada.es).

  2. Si la persona aspirant no disposa de signatura electrònica, podrà presentar la sol·licitud en paper. En aquest cas, una vegada omplida la sol·licitud en l'enllaç indicat, la persona interessada l'ha d'imprimir, signar i presentar en format paper, dins del termini fixat a aquest efecte i en els llocs que s'indiquen a continuació. Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presentades en els llocs i les maneres previstes no conferiran cap dret per al sol·licitant.

  Les sol·licituds en suport paper s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament de Moncada (c/ Major, 63, de Moncada), o en els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que s'opte per presentar una sol·licitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert perquè el personal funcionari de Correus date i segelle la instància abans de certificar-la.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.moncada.es/es/page/ofertas-empleo


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar