Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  Onda
  El Pla, 1
  Tel:964600050
  Fax:964604133


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  Accés lliure:
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o una altra que, d'acord amb el que disposa l'article 57 TREBEP, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  D) No haver sigut separades per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què hagen sigut separades o inhabilitades. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que, segons el que disposa l'article 57 TREBEP, permeta l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  18,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets s'ha d'efectuar mitjançant la corresponent autoliquidació, que s'ha d'ingressar en les entitats col·laboradores que s'hi indiquen a aquest efecte. Aquesta autoliquidació es podrà obtindre a través de l'oficina del SAT o a través de la pàgina web oficial de l'Ajuntament: www.onda.es, per a la qual cosa cal accedir a la carpeta ciutadana.

  No serà procedent la devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió per causa imputable a les persones aspirants.

  La falta de justificació del pagament dels drets d'examen o del dret d'exempció determinarà l'exclusió de la persona aspirant. En cap cas, la presentació i el pagament a l'entitat col·laboradora substituirà el tràmit de presentació, en el termini i en la forma expressada en aquestes bases.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, com a mínim, d'un mes anterior a la data de convocatòria estaran exemptes del pagament de la taxa.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Places incloses en l'oferta d'ocupació: any 2021.
  - Places que cal cobrir pel sistema general d'accés lliure: 3.
  - Places que cal cobrir pel sistema de promoció interna: 1.
  Les places no cobertes de les reservades a accés lliure incrementaran la resta de places de promoció interna del contingent general.

  Naturalesa: funcionariat de carrera.

  Característiques:
  - Escala administració general.
  - Subescala: administrativa.
  - Grup: C
  - Subgrup: C1.
  - Nivell de complement de destinació: 20.
  - Complement específic anual: 10.685,08.


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar, obligatòriament, per via telemàtica, a través del portal d'administració electrònica de l'Ajuntament (https://seu.onda.es), mitjançant el model de sol·licitud normalitzat específic "Sol·licitud proves selectives". https://seu.onda.es/OpenSEA/ciudadano/solicitud/2214732/

  Per a ser admeses i, si és el cas, participar en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar una declaració responsable, d'acord amb l'annex II, en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionades.

  Les persones amb discapacitat que vulguen demanar adaptació de les proves ho han de fer constar en la sol·licitud. Aquestes persones han d'indicar expressament que autoritzen l'òrgan convocant a comprovar d'ofici el grau de discapacitat i a sol·licitar un dictamen vinculant en relació amb aquesta convocatòria, en què es determinen la capacitat de la persona i, si és necessària, l'adaptació de temps o mitjans materials per a la realització de les proves, en cas que les seues dades consten en l'administració competent en la matèria. En cas que en la sol·licitud la persona aspirant no autoritze expressament l'òrgan convocant, o les seues dades no consten en els registres administratius, és necessari que acredite la seua condició de discapacitat legal mitjançant la resolució de discapacitat. Així mateix, per a acollir-se al torn de reserva i/o sol·licitar l'adaptació de les proves, la persona aspirant ha d'aportar el dictamen corresponent.

  * Les persones aspirants només poden participar en un dels dos sistemes i han d'especificar en la sol·licitud el sistema d'accés lliure o de promoció interna pel qual opten.
  Aquesta opció vincula la persona aspirant i no pot modificar-la una vegada transcorregut el termini de presentació de sol·licituds. La presentació de sol·licituds per als dos sistemes és causa d'exclusió del procediment selectiu.


 • Lloc de presentació

  Via telemàtica, a través del portal d'administració electrònica de l'Ajuntament (https://seu.onda.es), mitjançant el model de sol·licitud normalitzat específic "Sol·licitud proves selectives". https://seu.onda.es/OpenSEA/ciudadano/solicitud/2214732/


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=169


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar