Detall

Auxiliar d'administració general (estabilització d'ocupació)


 • Descripció

  Auxiliar d'administració general (estabilització d'ocupació)


 • Organisme

  Sax
  Plaza Constitucion, 1
  Tel:965474006
  Fax:965475399


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació específica

  Títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), títol d'Educació General Bàsica, Formació Professional de 1r grau o equivalent.
  L'equivalència ha de ser reconeguda per l'Administració competent i ha d'estar degudament acreditada documentalment en aquest sentit pels aspirants.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits que estableix l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en el supòsit d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. L'Ajuntament de Sax es reserva el dret a sotmetre els aspirants, abans del seu nomenament com a funcionaris, a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, llevat que la normativa específica en determine una diferent.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per
  a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  16,77 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha d'efectuar mitjançant una autoliquidació que s'ha de confeccionar des de www.suma.es, apartat "Contribuents", "autoliquidaciones-autoliquidaciones de gestión municipal", organisme: Sax, concepte: drets d'examen.
  Les autoliquidacions esmentades s'han d'abonar en la forma indicada en el document de pagament, exclusivament, per a la qual cosa cal adjuntar el justificant de pagament a la instància abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds perquè aquesta siga vàlida.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  No s'aplicarà cap exempció ni cap reducció, només podran beneficiar-se d'una bonificació del 50 % de la quota tributària els subjectes passius que acrediten que estan en situació de desocupació durant un període mínim de sis mesos.


 • Places

  Nombre de places

  2

 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s'han de dirigir a la Sra. Alcaldessa Presidenta de la Corporació, per a la qual cosa cal utilitzar el model d'instància que figura en l'annex 2 d'aquestes bases, que es facilitarà a les persones interessades que així ho desitgen en l'Oficina Municipal d'Atenció a la Ciutadania, situada a la plaça de la Constitució, 1, i en la pàgina web municipal.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada, necessàriament, de la documentació següent, excepte si consten en el seu expedient personal, cas en què només caldrà al·legar-ho:
  a) Fotocòpia del DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  b) Justificant d'haver pagat els drets d'examen o, si és el cas, de l'exempció o reducció.
  c) Els mèrits s'han d'al·legar (s'han d'indicar tots) amb la sol·licitud, i no s'admetran com a tals els que no s'hagen obtingut amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. La documentació acreditativa d'aquests mèrits l'aportaran els/les aspirants que superen la fase d'oposició, en el termini establit per a fer-ho.

  La sol·licitud ha de contindre, a més, una declaració expressa i formal que reuneixen tots i cada un dels requisits establits en aquestes bases sempre referides a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, mèrits que hauran d'acreditar posteriorment en el cas que siguen seleccionats.

  La no presentació de la sol·licitud dins del termini i en la forma escaient suposarà la inadmissió de l'aspirant al procés selectiu.

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  Seran admeses les persones amb discapacitat en igualtat de condicions amb la resta d'aspirants; tot això, condicionat a la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques o funcions pròpies d'aquestes places, per a la qual cosa cal acreditar les condicions personals d'aptitud mitjançant un dictamen vinculant expedit per l'equip multiprofessional competent.

  A aquest efecte, segons estableix l'article 59.2 del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, s'adoptaran per a les persones amb la condició de discapacitades que ho sol·liciten les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustaments raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat.
  Per a això, els interessats han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. Aquesta petició ha d'estar motivada.

  En tot cas, les proves selectives s'han de dur a terme en condicions d'igualtat amb la resta aspirants.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar en el Registre General de l'Ajuntament de Sax o bé mitjançant qualsevol de les formes que recull l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.sax.es/ventanilla


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar