Detall

Peó d'oficis múltiples


 • Descripció

  Peó d'oficis múltiples


 • Organisme

  Sueca
  Plaza Ayuntamiento, 17
  Tel:961700050
  Fax:961701434


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits generals

  Els aspirants han de fer constar en la seua instància que reuneixen els requisits següents:
  a) Ser espanyol/a o membre d'un país de la CEE i tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  b) Per a accedir a aquesta plaça, en què el grup no està previst en l'art. 76 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, no s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu, classificat segons la disposició addicional sisena de l'estatut esmentat com altres agrupacions professionals sense requisit de titulació.
  c) No patir cap malaltia ni tindre cap defecte físic que impedisca l'exercici de les tasques corresponents.
  d) No haver sigut separat/ada per mitjà d'un expedient disciplinari del servei a l'Estat, comunitats autònomes o entitats locals, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.
  e) No estar incurs/a en causa vigent d'incapacitat o incompatibilitat.
  f) Estar en possessió del permís de conducció classe B.


 • Taxa ordinària

  7,00 €


  Descripció de la taxa

  Aquest import s'ha d'ingressar en les entitats col·laboradores fixades en l'imprés d'autoliquidació.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES

  Tindran una reducció del 20 % de les tarifes de la taxa:
  1. Les persones amb grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Aquesta condició s'ha d'acreditar per mitjà d'una còpia compulsada del certificat de discapacitat emés per l'òrgan competent de la Generalitat Valenciana.
  2. Les persones que figuren com a demandants d'ocupació i que no siguen perceptores de prestacions. Aquesta condició s'ha d'acreditar per mitjà de còpies compulsades expedides pel Servei Públic d'Ocupació.


 • Places

  Nombre de places

  15

 • Documentació / Informació

  Les instàncies s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de la Corporació.

  A la instància s'ha d'adjuntar obligatòriament el resguard de l'ingrés bancari que acredite que s'ha efectuat l'ingrés dels drets d'examen en el model "076 taxa per drets d'examen", que estarà a la disposició dels aspirants en la pàgina web de l'Ajuntament de Sueca www sueca.es, fent clic en l'opció de: "Tràmits / Descarregar tràmits / Autoliquidacions / Drets d'examen".

  Els aspirants seleccionats han de presentar la documentació acreditativa dels requisits exigits en les bases de la convocatòria, en el termini de cinc 5 naturals comptadors a partir de l'endemà de la finalització del procés de selecció.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar de manera telemàtica, per a la qual cosa cal utilitzar el model específic disponible en la web municipal www.sueca.es, o en la forma que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.sueca.es/es/page/oposicions-concursos


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar