Detall

Tècnic mitjà d'Informàtica


 • Descripció

  Tècnic mitjà d'Informàtica


 • Organisme

  Manises
  Plaça del Castell, 1
  Tel:961545116
  Fax:961520453


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT. 15 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 62, de 01/04/2021.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol universitari de grau en Informàtica, Enginyeria en Informàtica o Enginyeria Tècnica en Informàtica.


 • Requisits generals

  1. Tindre la nacionalitat espanyola.
  També podran participar, com a personal funcionari en igualtat de condicions que els espanyols, als treballs públics, amb excepció dels que directament o indirectament impliquen una participació en l'exercici del poder públic o en la salvaguarda dels interessos generals de l'Estat i de les administracions públiques, en les convocatòries dels quals es farà constar que aquests llocs de treball queden reservats al personal funcionari de nacionalitat espanyola:
  a) Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  b) El cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi podran participar els descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que siguen dependents.
  c) Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  Els aspirants no residents a Espanya inclosos en l'apartat b, així com els estrangers inclosos en els apartats c, han d'acompanyar la seua sol·licitud del document que acredite les condicions que s'hi al·leguen.
  2. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  3. Edat: tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  Les bases específiques podran exigir l'edat mínima de díhuit anys per a l'accés als cossos i les escales que impliquen l'exercici d'autoritat o les funcions dels quals suposen risc per a la salut.
  4. Titulació: tindre la titulació que es requerisca en les bases específiques. La titulació s'ha d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent. Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que n'acredite, si és el cas, l'homologació.
  5. Habilitació: no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni inhabilitat en els termes establits en l'article 56 1.d de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  20,00 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha de fer efectiu mitjançant autoliquidació segons model d'imprés 073, que es trobarà a la disposició de les persones interessades en la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises, en què cal indicar clarament el lloc al qual s'aspira i la identificació de l'aspirant. Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Les persones que es troben en situació de desocupació i que, a més, no tinguen rendes superiors en còmput mensual al salari mínim interprofessional.
  Aquesta situació s'ha d'acreditar mitjançant la presentació del certificat d'inscripció o períodes d'inscripció emés pel servei públic d'ocupació que corresponga acompanyat d'un informe actualitzat de vida laboral. D'altra banda, el nivell de renda s'ha d'acreditar a través d'una declaració responsable en la qual s'afirme que no es perceben rendes superiors al salari mínim interprofessional.

  - Les persones amb diversitat funcional que tinguen un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  Aquesta situació s'acreditarà amb el certificat expedit per l'organisme públic competent en la matèria.

  - Les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa, per a la qual cosa cal aportar la documentació justificativa sobre aquest tema.


 • Documentació / Informació

  Les instàncies han d'anar dirigides a l'alcaldia d'aquest ajuntament.

  S'ha d'utilitzar, preferentment, la instància model que estarà a la disposició de les persones aspirants en la seu electrònica de l'Ajuntament de Manises o en la pàgina www.manises.es.

  S'ha d'adjuntar a la instància el resguard original justificatiu de l'ingrés de la taxa corresponent o la justificació de les circumstàncies que motiven el seu no abonament.


 • Lloc de presentació

  - En la seu electrònica (manises.sedipualba.es).
  - De manera presencial en el Registre General de l'Ajuntament de Manises, situat a l'Oficina d'Atenció del Ciutadà (pl. Castell), per a la qual cosa cal sol·licitar cita prèvia.
  - En els llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015.
  Persones jurídiques: únicament per registre electrònic, d'acord amb l'article 14.2 de la llei que s'ha esmentat.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://manises.sedipualba.es/tablondeanuncios/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar