Detall

Conserge de col·legi


 • Descripció

  Conserge de col·legi


 • Organisme

  Utiel
  Plaza Ayuntamiento, 1
  Tel:962170504
  Fax:962172378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Boletín Oficial del Estado núm. 88, de 13/04/2021.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  Sense especificar - Sense especificar


 • Titulació específica

  No s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions que preveu el sistema educatiu.


 • Requisits generals

  - Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  - Capacitat: tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  - Edat: Tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Habilitació: No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral de què haja sigut separat o inhabilitat. En cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública. Així mateix, no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual, i la corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
  - Titulació: de conformitat amb el que estableix la disposició addicional sisena del text refós de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, no s'exigeix estar en possessió de cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu.

  Els requisits exigits s'han de posseir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.

  Qui supere les proves selectives ha d'acreditar, mitjançant el corresponent certificat mèdic oficial, que té les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques, sense perjudici de la seua verificació per part dels serveis municipals de prevenció.

  Igualment, la persona que siga proposada per l'òrgan tècnic de selecció per al seu nomenament com a funcionària de carrera haurà d'acreditar que no té antecedents penals de naturalesa sexual mitjançant una certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals.


 • Taxa ordinària

  22,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha d'efectuar en el compte de l'Ajuntament ES28 0182 5941 4800 1712.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exemptes del pagament de la taxa les persones amb discapacitat amb un grau superior al 33 % de discapacitat degudament acreditada.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça inclosa en l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2020 (BOP núm. 251, de 31 de desembre de 2020 i DOCV núm. 8987, de 31 de desembre de 2020).

  - Codi: 03AF.
  - Denominació: conserge.
  - Ubicació: CEIP Enrique Rambal.
  - Escala: administració general.
  - Subescala: subalterna.
  - Nivell: 14.
  - Complement específic: 449,21 € bruts/mes.


 • Documentació / Informació

  1. Per a poder prendre part en les proves selectives, els interessats han de presentar una instància dirigida al Sr. Alcalde d'acord amb el model de l'annex III.

  2. La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  a) Fotocòpia del DNI o passaport.
  b) Justificant del pagament de la taxa. Les quotes ingressades només es tornaran a les persones que no siguen admeses al procés selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a participar-hi i, així mateix, a les que renuncien a prendre part en aquest procediment abans de la finalització del període de presentació de sol·licituds.

  3. Accés de les persones amb discapacitat.
  Les persones que, a conseqüència de la seua discapacitat, presenten dificultats especials per a la realització de les proves selectives, podran requerir en el formulari de sol·licitud les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans oportuns de les proves del procés selectiu. . A aquest efecte, l'òrgan tècnic de selecció aplicarà les adaptacions de temps que preveu l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per la qual s'estableixen criteris generals per a l'adaptació de temps addicionals en els processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública de persones amb discapacitat.

  Els interessats han de formular la petició corresponent en sol·licitar la participació en la convocatòria. Igualment, han d'aportar el dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat, que acredite de manera fefaent la/les deficiència/ències permanents que hagen donat origen al grau de discapacitat reconegut, perquè l'òrgan tècnic de selecció puga valorar la procedència o no de la concessió de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud es podrà presentar telemàticament, en el registre situat en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Utiel, en el registre general de l'Ajuntament, situat a la plaça de l'Ajuntament, núm. 1, d'Utiel, o en qualsevol dels llocs que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.utiel.es/pagina/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar