Detall

Auxiliar de turisme


 • Descripció

  Auxiliar de turisme


 • Organisme

  Calp
  Av. De Ifach, 16
  Tel:965833600
  Fax:965833304


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea.
  2. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions que es deriven del lloc que es vol exercir.
  3. Edat: tindre complits els 16 anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. Habilitació: no haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral de què haja sigut separat o inhabilitat.
  5. Titulació: estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalents.


 • Exempció / Reducció taxes

  BONIFICACIONS
  En el supòsit d'acollir-se a alguna de les bonificacions assenyalades en l'article 6 de l'ordenança fiscal esmentada, la quantitat que caldrà ingressar serà de 10,00 euros, i caldrà aportar la documentació justificativa en els termes assenyalats en la mateixa ordenança.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  Les contractacions temporals que resulten d'aquesta convocatòria tindran una duració de 6 mesos, a raó de 35 hores setmanals. La previsió d'incorporació dels llocs referits és per a l'1 de juny de 2021.

  La jornada i l'horari de treball podrà comprendre, si és el cas, els matins i/o les vesprades, i incloure dissabtes, diumenges i festius, en funció del lloc que es cobrirà. Aquesta determinació s'establirà en cada moment pel responsable del servei, atenent les circumstàncies i necessitats d'aquest; tot això, en virtut de les competències de direcció i control de l'activitat laboral que corresponen a l'empresa. Es prioritzarà la preferència horària dels aspirants amb la millor puntuació en el procés de selecció quan les necessitats del servei ho permeten.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en aquest procés selectiu ho ha de sol·licitar mitjançant una instància dirigida a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l'Ajuntament de Calp. El model oficial d'instància el facilitarà l'Ajuntament.

  En la instància, les persones interessades han de manifestar que reuneixen tots els requisits establits en la base segona de la present convocatòria, referits a la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds i que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa.
  En la mateixa instància també han d'indicar (sense aportar cap documentació) els mèrits que vulguen que es tinguen en compte en la fase de concurs. No es puntuaran els mèrits que no s'hi hagen indicat.

  Amb la instància han de presentar el justificant d'haver ingressat l'import en concepte de drets d'examen.

  Serà causa d'exclusió, sense possibilitat d'esmena:
  a) L'impagament dels drets d'examen.
  b) No aportar la documentació justificativa de la bonificació, si és el cas. De conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora, en el cas de quedar exclosa la persona aspirant per qualsevol altra causa, no tindrà dret a la devolució de l'import satisfet.

  PERSONAL AMB DISCAPACITAT
  Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat, o l'òrgan de la comunitat autònoma competent, o de l'Administració general de l'Estat, que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.

  L'Ajuntament, quan siga necessari, adoptarà mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la participació de les persones aspirants amb discapacitats en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans. A aquest efecte, les persones aspirants ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en la borsa, amb la proposta de l'adaptació sol·licitada; en aquest cas, abans de la realització de la prova l'òrgan de selecció resoldrà la sol·licitud, que ha de motivar expressament la denegació o modificació, si és el cas, de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament o en la seu electrònica. Les instàncies es poden presentar, igualment, per mitjà de qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.calp.es/es/convocatorias-oposiciones


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar