Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Sagunt/Sagunto
  Autonomia, 2
  Tel:962655858
  Fax:962666233


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea o, en defecte d'això, reunir els requisits que respecte de l'accés a l'ocupació pública s'estableixen en l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari d'una administració pública o un òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas del personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a què es pretén accedir.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió de la titulació exigida en les bases específiques.

  El compliment de tots els requisits exigits s'entendrà referit al dia en què concloga el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  Per a obtindre l'imprés del document de pagament, es podrà accedir a la seu electrònica de l'Ajuntament de Sagunt i, a través del "Portal del contribuent de l'Ajuntament de Sagunt", accedir a alta d'autoliquidacions, taxes, i en el desplegable "Taxes procediments selectius", imprimir el model per al pagament corresponent en qualssevol de les entitats col·laboradores que s'esmenten en l'imprés.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  - Els aspirants que estiguen donats d'alta com a desocupats reals en l'INEM o l'organisme oficial d'ocupació de la corresponent comunitat autònoma.
  - Els aspirants pertanyents a una família nombrosa o monoparental de categoria especial.

  BONIFICACIONS
  Obtindran una bonificació en el 50 % de l'import corresponent a aquesta taxa els subjectes passius pertanyents a una família nombrosa o una monoparental de categoria general.


 • Places

  Nombre de places

  7

  Descripció de les places

  Places vacants incloses en l'oferta d'ocupació pública de 2020, mitjançant el sistema de concurs oposició, dins d'un procés extraordinari d'estabilització d'ocupació temporal. Expedient 745577Z.


 • Documentació / Informació

  1. Les instàncies s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència de l'Ajuntament de Sagunt, per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model que facilitarà el Servei d'Atenció i Informació al Ciutadà (SAIC) i que figura com a annex I de les bases generals, en la qual s'ha de manifestar de manera expressa que es comprometen a prestar el preceptiu jurament o promesa i que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en les bases, que hauran d'acreditar posteriorment en el cas de superar el procediment selectiu i prèviament a la presa de possessió o subscripció del contracte laboral corresponent.

  2. La instància s'ha d'acompanyar del justificant d'haver efectuat el pagament dels drets d'examen de conformitat amb l'ordenança fiscal reguladora de les taxes que per concurrència a les proves selectives per a l'ingrés de personal es trobe en vigor.

  Només serà procedent la devolució dels drets d'examen en els supòsits que preveu l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concurrència als procediments de selecció del personal convocats per l'Ajuntament de Sagunt i els seus organismes autònoms.

  La falta d'abonament o l'abonament parcial dels drets d'examen determinarà l'exclusió de l'aspirant i aquesta incidència no es podrà esmenar.

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  Les persones que concórreguen al procediment selectiu amb alguna discapacitat reconeguda han de presentar la certificació de la Direcció General d'Igualtat i Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, o òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat, que acrediten aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a les places objecte d'aquesta convocatòria.

  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que així ho sol·liciten, les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització de la prova. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.

  TRACTAMENT DE DADES PERSONALS
  Les dades personals es conservaran durant el termini de temps que estiga vigent l'expedient administratiu o, si és el cas, pel temps de resolució d'un procediment contenciós administratiu derivat.
  No obstant això, les dades podran ser conservades, si és el cas, amb finalitats d'arxiu d'interés públic, fins d'investigació científica i històrica o fins estadístics.

  Les dades no seran cedides a tercers, llevat que siguen comunicades a les entitats públiques o privades, a les quals siga necessari o obligatori cedir-les per a poder gestionar la vostra sol·licitud, així com en els supòsits previstos, segons la llei.

  Les persones interessades podran exercitar els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació o, si és el cas, oposició. A aquest efecte, han de presentar un escrit en el Registre d'Entrada de l'Ajuntament: C/ Autonomia, 2. CP: 46500 Sagunt (València) o, si és el cas, al delegat de Protecció de Dades de l'Ajuntament dpo@aytosagunto.es

  En l'escrit s'ha d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que li satisfacen i, al seu torn, haurà de mostrar o, en cas d'enviament postal, acompanyar la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actuara mitjançant representant legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acredite la representació i un document identificatiu d'aquest.

  NOTA: les bases generals sobre convocatòries de procediments selectius d'estabilització i consolidació d'ocupació temporal han sigut publicades en el BOP de València el dia 14/01/2021.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Sagunt o en qualsevol de les formes que determina la legislació sobre procediment administratiu comú vigent.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.aytosagunto.es/es-va/ajuntament/administracion/empleo%20publico/Pagines/default.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar