Detall

Tècnic/a de gestió


 • Descripció

  Tècnic/a de gestió


 • Organisme

  La Pobla de Farnals
  Plaza San Vicente, 1
  Tel:961441252
  Fax:961444971


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de l'última publicació de la resolució en el Boletín Oficial de Estado (BOE núm. 130, de 01 juny de 2021).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació

  Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra que permeta l'accés a l'ocupació pública.
  - Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  - Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'acompliment de les corresponents funcions o tasques.
  - No haver sigut separada o separat, o que s'haja revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm per mitjà d'un procediment disciplinari, de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni estar inhabilitat per sentència ferma per a exercir qualsevol funció pública o les pròpies del cos, agrupació professional o escala objecte de la convocatòria.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió de la titulació: grau o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre-la en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  L'interessat han de justificar les equivalències o similituds dels títols al·legats mitjançant una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.

  Tots els requisits s'han de reunir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu i fins al moment, si escau, de la presa de possessió, i es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a la presa de possessió com a funcionari de carrera.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  S'efectuarà una reducció del 50 % de la taxa a les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini, almenys, d'un mes anterior a la data de publicació de la convocatòria en el diari oficial que corresponga.
  Per a l'aplicació de l'esmentada reducció, el subjecte passiu ha d'acreditar les circumstàncies que es descriuen en el paràgraf anterior, mitjançant la presentació de certificat de desocupació, emés per l'Institut Nacional d'Ocupació o, si és el cas, el servei regional d'ocupació que corresponga.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  CARACTERÍSTIQUES
  - Funcionari de carrera.
  - Escala: administració general.
  - Denominació: tècnic/a de gestió.
  - Grup A, subgrup: A2.
  - C. destinació 24.
  - C. específic: 15.265,39 anual (14 pagues), dada actualitzada a 2021.

  El lloc està adscrit a l'àrea A. Serveis generals. Serveis A1. Secretària general unitat 02, segons el que estipula la resolució que aprova l'estructura organitzativa de l'administració municipal, aprovada pel Decret 2020-0740, de data 23 de juliol de 2020, i és el següent: tècnic/a de gestió. Cap d'unitat. Règim jurídic i contractació.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a requerir prendre part en el procés selectiu, s'han d'ajustar als models establits com a annex I, de manera obligatòria, en les quals s'ha de manifestar que l'interessat reuneix totes i cada una de les condicions exigides en la clàusula segona d'aquesta convocatòria, així com, si és el cas, que les còpies aportades són còpies literals de la documentació original que es troba en poder de la persona aspirant, i que, a l'efecte de comprovació, es compromet a aportar aquests originals en cas de siga requerida a aquest efecte, i s'han de dirigir al Sr. Alcalde de l'Ajuntament de la Pobla de Farnals.

  La sol·licitud ha d'anar acompanyada de:
  - Fotocòpia del NIF.
  - Resguard acreditatiu de l'ingrés de la taxa per a participar en processos selectius.


 • Lloc de presentació

  En el registre d'entrada d'aquest ajuntament, en qualsevol registre electrònic dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú, o per mitjans telemàtics.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://lapobladefarnals.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar