Detall

Convocatòria de proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport generals, escala subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, APF-01-01, convocatòria 183/18.


 • Descripció

  Convocatòria de proves selectives d'accés a l'agrupació professional funcionarial serveis de suport generals, escala subalterns, torn de persones amb diversitat funcional intel·lectual, APF-01-01, convocatòria 183/18.


 • Organisme

  Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -TORRE 4 46018 València


 • Etapa Actual

  Convocatòria : Temari

 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  Altres categories professionals - Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Titulació

  Altres agrupacions professionals sense requisit de titulació (antic grup E)


 • Requisits especifics

  No podrà participar en aquest procediment selectiu el personal que ja tinga la condició de funcionari de carrera del cos objecte d'aquesta convocatòria.


 • Requisits generals

  1. Diversitat funcional: només podran participar en aquest procés selectiu les persones aspirants que tinguen una diversitat funcional d'origen intel·lectual (límit/lleu o moderada) de grau igual al 33% o superior.
  La diversitat funcional intel·lectual límit/lleu o moderada s'ha d'acreditar una vegada finalitze el procediment selectiu en la forma que determina la base 10.

  2.3. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola o d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun estat al qual siga aplicable la llibertat de circulació de treballadors. Independentment de la seua nacionalitat, el cònjuge de les i els espanyols i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i quan així ho preveja el corresponent tractat, el cònjuge dels nacionals d'algun estat en què siga aplicable la llibertat de circulació dels treballadors, sempre que no estiguen separats de dret.

  Així mateix i amb les mateixes condicions que els cònjuges, hi poden participar els seus descendents i els del seu cònjuge, menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.

  Les persones nacionals del Regne Unit podran participar en aquest procés selectiu sempre que la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds siga anterior a la data de retirada efectiva del Regne Unit com a estat membre de la Unió Europea.

  3. Edat: tindre complits setze anys i no haver arribat a l'edat de jubilació.

  4. Capacitat: tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les corresponents funcions o tasques.

  5. Habilitació: no haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari, d'alguna administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o de les pròpies del cos, l'agrupació professional funcionarial o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitada o inhabilitat per sentència ferma o a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions similars a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir.

  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.

  Les condicions per a l'admissió per a les proves s'han de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.

  L'Administració podrà requerir, en qualsevol moment, les persones aspirants que acrediten el compliment dels requisits exigits per a la seua participació, així com, la veracitat de qualsevol dels documents que s'hagen d'aportar en aquest procés selectiu.

  Si els requisits no s'acrediten o els documents no s'aporten, en el termini dels 10 dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la persona aspirant podrà quedar exclosa del procés selectiu.


 • Places

  Nombre de places

  102

  Descripció de les places

  Llocs corresponents a les ofertes d'ocupació pública ordinàries de 2017, 2018 i 2019.


 • Documentació / Informació

  PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL
  Els aspirants amb diversitat funcional que requerisquen mesures d'adaptació per a la realització de l'exercici, en l'ompliment de la sol·licitud, han d'observar les prescripcions següents:

  1. Indicar en la sol·licitud el tipus de diversitat funcional que tenen i assenyalar el que siga procedent en cada cas, segons siga: (F) física, (P) psíquica, (S) sensorial.
  2. Concretar el tipus de mesures que requerisquen i fer constar en l'apartat corresponent de la sol·licitud les que necessiten entre les que hi figuren i que són les següents:
  1. Eliminació de barreres arquitectòniques i taula adaptada a la cadira de rodes.
  2. Ampliació del temps de durada de la prova. Per a l'aplicació d'aquesta mesura, les persones aspirants han de presentar, obligatòriament, un certificat expedit per l'òrgan oficial competent que especifique el diagnòstic i el temps d'ampliació que necessita, expressat en nombre de minuts.
  3. Augment de la grandària dels caràcters del qüestionari per dificultat de visió.
  4. Necessitat d'intèrpret, a causa de diversitat funcional auditiva.
  5. Sistema Braille d'escriptura o ajuda d'una persona per invidència.
  6. Altres, amb l'especificació de quines en la casella corresponent.


 • Lloc de presentació


  Les sol·licituds s'han de presentar per una de les formes següents:

  I. Via electrònica, d'acord amb el que estableix l'article 14 del Decret 3/2017. A aquest efecte, és necessari estar registrat per a l'ús del sistema d'identificació i signatura electrònica Cl@ve o tindre un certificat digital de signatura electrònica, o DNIe, tal com recull l'annex III d'aquesta convocatòria; omplir a través del formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitathttp://sede.gva.es (Cercador d'ocupació pública, Descripció: 183/18, tramitar amb certificat).

  La presentació electrònica requerirà el compliment successiu dels passos següents:

  a) L'ompliment i la inscripció en línia. S'ha d'indicar en l'apartat B, "Dades de la convocatòria", el número 30, "Tipus de diversitat funcional intel·lectual", el tipus de diversitat funcional intel·lectual que es té, per a la qual cosa cal marcar amb una ics (X) el número corresponent d'acord amb la classificació següent:
  "1)" per a diversitat funcional intel·lectual límit o lleu.
  "2)" per a diversitat funcional intel·lectual moderada.
  b) El registre electrònic de la sol·licitud.

  II. Sol·licitud presencial: es podrà presentar la sol·licitud omplint el formulari habilitat en el portal de l'Administració de la Generalitat http://sede.gva.es (Cercador d'ocupació pública, Descripció: 183/18, "Formulari d'inscripció") i en l'annex IV. Es podrà presentar la sol·licitud en les oficines PROP, una vegada omplida, o en la forma que preveu l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  S'ha d'indicar en l'apartat B, "Dades de la convocatòria", el número 30, "Tipus de diversitat funcional intel·lectual", el tipus de diversitat funcional intel·lectual que es té, per a la qual cosa cal marcar amb una ics (X) el número corresponent d'acord amb la classificació següent:
  "1) LÍMIT /LLEU".
  "2) MODERADA".


  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CJUS_OPOSICIONES&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=EP&idProcGuc=77596


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://cjusticia.gva.es/va/web/recursos-humanos/oferta-d-ocupacio-publica-2017-2018-2019


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar