Detall

Tècnic mitjà de gestió


 • Descripció

  Tècnic mitjà de gestió


 • Organisme

  Diputació Provincial de Castelló
  Plaça de les Aules, s/n
  Tel.: 964 359600
  12001 Castelló


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea. També hi poden participar, siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Igualment, s'estendrà a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol de diplomatura/grau o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies. En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent en cada cas. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - No haver sigut separat/ada, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes.
  - No estar inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques.
  - Les persones aspirants la nacionalitat de les quals no siga l'espanyola han d'acreditar, igualment, que no estan sotmeses a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu estat, l'accés a la funció pública.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió com a funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament d'aquests drets es podrà efectuar a través de transferència bancària al compte corrent número
  ES36 2038-9939-99-6000393489 que aquesta diputació té obert en BANKIA de Castelló, gir postal o telegràfic, en què s'ha d'indicar clarament la plaça a què s'aspira.

  L'import dels drets d'examen només podrà ser retornat quan l'aspirant no siga admés a les proves, per falta de requisits per a participar-hi.
  La falta de la justificació de l'abonament dels drets d'examen determinarà l'exclusió de la persona aspirant.


 • Places

  Nombre de places

  4

  Descripció de les places

  Places incloses en l'oferta d'ocupació pública de l'any 2019, pel sistema de torn lliure.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en les proves d'accés corresponents haurà d'omplir la sol·licitud que se'ls facilitarà en les oficines de la Diputació de Castelló i que estarà disponible en la següent pàgina web (www.dipcas.es/va/). Hi cal adjuntar:
  a) Fotocòpia del DNI o document equivalent, en cas que es tracte d'estrangers o nacionals d'estats membres de la Unió Europea.
  b) El resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. Si el pagament es va efectuar mitjançant un gir postal o telegràfic, s'hi ha de consignar el número de gir.
  c) Fotocòpia de la titulació exigida.
  d) En el cas que se sol·licite l'adaptació necessària per a la realització de les proves, fotocòpia del certificat de discapacitat o, en defecte d'això, de la targeta acreditativa de la condició de discapacitat en els termes regulats per l'Ordre 3/2010, de 26 de març, de la Conselleria de Benestar Social.

  Les sol·licituds es dirigeixen a l'Il·lm. Sr. President de l'Excma. Diputació Provincial de Castelló.

  Els aspirants hauran de comprometre's a jurar o prometre el que es preveu en l'article 62.c del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.

  Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria únicament es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló, pàgina web (https://www.dipcas.es/va/) i en el tauler d'anuncis d'aquesta diputació d'acord amb la legislació vigent.

  DIVERSITAT FUNCIONAL
  Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres aspirants, sempre que es complisca el requisit exigit en l'apartat c d'aquesta base.

  El tribunal establirà, per a les persones amb discapacitat que ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, els interessats han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació en aquesta oposició, hi han de reflectir les necessitats específiques que tinguen per a accedir al procés de selecció i adjuntar un dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del grau de discapacitat competent, i acreditar manera fefaent la o les deficiències permanents que han donat origen al grau de discapacitat reconegut.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar en el Registre General de la Diputació, o en la forma que determinen els articles 16.4 i 66 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Així mateix, les sol·licituds es poden presentar en les oficines d'assessorament a municipis, dependents d'aquesta diputació, situades en les localitats de la província de Castelló que s'hi indiquen:
  - 12300-MORELLA, c/ San Julián, 52. Tel. 964-17 31 72
  - 12330-TRAIGUERA, c/ Ample, 11. Tel. 964-46 80 00.
  - 12160-BENASSAL, pl. Don Blasco, 21. Tel. 964-44 20 00.
  - 12200-ONDA, pl. Espanya, 20. Tel. 964-77 07 92
  - 12448-MONTANEJOS, pl. Espanya, 15. Tel. 964-13 13 12
  - 12400-SEGORBE, plaça Almudín 1. Tel. 964-25 66 84


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.dipcas.es/va/recursos-humans.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar