Detall

Tècnic/a de comptabilitat i fiscalització


 • Descripció

  Tècnic/a de comptabilitat i fiscalització


 • Organisme

  Massanassa
  Plaça de les Escoles Velles, 1
  Tel:961255500
  Fax:961251754


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Haver complit els setze anys i no excedir, si és procedent, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No haver sigut separada o separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. Si es tracta persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de grau (o equivalent) en qualsevol de les següents especialitats acadèmiques: empresarials, econòmiques, administració i direcció d'empreses o equivalent, o en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. Si és procedent, l'equivalència l'ha d'aportar l'aspirant mitjançant una certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent.
  Les titulacions s'han d'acreditar mitjançant l'expedició dels títols corresponents per l'autoritat acadèmica competent.

  Les persones aspirants han de reunir els requisits establits anteriorment el dia en què finalitze el termini per a la presentació d'instàncies de la convocatòria corresponent.


 • Taxa ordinària

  50,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament haurà d'efectuar-se en el compte corrent que l'Ajuntament de Massanassa té oberta en el Banc Sabadell número ES52-0081-1299-0400-0101-2504, i s'hi ha de fer constar expressament com a concepte del pagament dels drets d'examen: "Procés selectiu tècnic/a de comptabilitat i fiscalització".

  L'impagament dels drets d'examen o el fet de no aportar el justificant de l'ingrés comportarà l'exclusió de l'aspirant en la resolució per la qual s'aprove la llista de persones aspirants admeses i excloses.

  Els drets d'examen només es tornaran, amb petició prèvia de l'interessat, a les persones que no siguen admeses al procediment selectiu per falta d'algun dels requisits exigits per a prendre-hi part.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Estaran exempts del pagament de la taxa les persones indicades a continuació:
  - Les persones que en el moment de presentar la sol·licitud es troben en situació de desocupació, per a la qual cosa han de presentar, a fi d'acreditar fefaentment aquesta circumstància, un certificat del SEPE en el qual ha de constar la situació de persona desocupada i el fet de no percebre cap mena de subsidi.
  - Les persones amb diversitat funcional amb un grau igual o superior al 33 %. Aquesta situació s'ha d'acreditar amb el certificat expedit per l'organisme públic competent en la matèria.
  - Les persones que formen part de famílies nombroses en els termes de l'article 12.1.c de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció de les famílies nombroses.
  - Les persones que formen part d'una família monoparental en qualsevol de les categories, regulades en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana (DOGV de 23 de març de 2018).
  En els dos casos, han de presentar una còpia del document acreditatiu de la condició que s'al·legue per a obtindre l'exempció.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Plaça de naturalesa funcionarial, vacant en la plantilla de l'Ajuntament de Massanassa, inclosa en l'ampliació de l'oferta d'ocupació pública pertanyent a l'exercici 2019.

  La plaça, amb codi de lloc 12AIF27 enquadrada en el grup A, subgrup A1, dotada de les retribucions bàsiques corresponents, amb nivell 25 de complement de destinació i complement específic de 392 punts/any, es troba adscrita a l'Àrea d'Intervenció.


 • Documentació / Informació

  En les sol·licituds per a prendre part en aquestes proves selectives, les persones aspirants hauran de fer constar que coneixen i accepten les bases, i que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en la convocatòria referits a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds. Les sol·licituds han d'anar dirigides a l'alcalde president de la corporació municipal.

  El model oficial de sol·licitud estarà disponible en el registre general de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal (www.massanassa.es), apartat Sol·licituds.

  Juntament amb la presentació de la sol·licitud de participació, s'ha d'adjuntar:
  b) Fotocòpia del DNI, anvers i revers.
  c) Fotocòpia dels títols per a poder ser persona aspirant en aquest procés selectiu (titulació acadèmica).
  d) Els mèrits valorables en fase del concurs de mèrits s'han de presentar segons el que es disposa en l'apartat 3 de la base desena.
  e) Justificant bancari d'haver ingressat els drets d'examen o la certificació expedida pel SEPE (Servei d'Ocupació Pública Estatal), en la qual es faça constar la situació de desocupació i la no percepció de cap mena de subsidi.
  f) Si és el cas, certificat expedit per l'organisme públic competent que acredite en el cas de persones amb diversitat funcional, un grau de discapacitat igual al 33 % o superior.
  g) Si és el cas, còpia del document acreditatiu de la condició de família nombrosa en els termes de l'art. 12.1 de la Llei 40/2003, de protecció de la família nombrosa; còpia del document acreditatiu de la condició de família monoparental en qualsevol de les categories, regulades en el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana (DOGV de 23 de març de 2018).

  Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, les dades consignades en la sol·licitud seran vinculants per al peticionari. La consignació de dades falses en la instància o la falsedat de documentació aportada comportarà l'exclusió del procés selectiu, sense perjudici de les mesures legals que hi corresponguen, si és el cas.

  IGUALTAT DE CONDICIONS
  Les persones amb discapacitat i de la seua inclusió social seran admeses en les proves en igualtat de condicions que els altres aspirants.
  Juntament amb la presentació dels altres documents, les persones aspirants amb discapacitat han de presentar certificació de la conselleria competent en matèria de discapacitat o l'òrgan competent d'altres comunitats autònomes o de l'Administració de l'Estat que acredite la discapacitat igual o superior al 33 %, així com la seua
  capacitat per a exercir les tasques corresponents a les places objecte d'aquesta convocatòria.

  L'òrgan tècnic de selecció establirà, segons l'Ordre PRE/1822/2006, de 9 de juny, per a les persones aspirants amb discapacitat que ho sol·liciten, les adaptacions possibles de temps i mitjans per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades hauran de presentar la petició concreta en la sol·licitud de participació en la convocatòria i, a l'efecte que l'òrgan tècnic de selecció puga valorar si és procedent la concessió del que s'ha sol·licitat o no, el/la candidat/a ha d'adjuntar el dictamen tècnic facultatiu emés per l'òrgan tècnic de qualificació del
  grau de discapacitat competent acreditant de manera fefaent les deficiències permanents que han donat origen al grau de discapacitat reconegut.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud d'admissió a proves selectives s'ha de presentar en la seu electrònica de l'Ajuntament de Massanassa, o en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament de Massanassa, mitjançant cita prèvia, (plaça Escoles Velles, núm. 1, Massanassa, 46470, València), o en la forma que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://va.massanassa.es/ver/1594/Oposicions.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar