Detall

Auxiliars administratius/ives


 • Descripció

  Auxiliars administratius/ives


 • Organisme

  Burriana
  Plaza Mayor, 1
  Tel:964510062
  Fax:964510955


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [nou termini])

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text legal esmentat.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - No haver sigut separades per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Estar en possessió del títol de Graduat Escolar, graduat en ESO, Formació Professional de primer grau o equivalents, o tindre complides les condicions per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
  En el cas que les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació.

  Tots els requisits exigits hauran de reunir-se en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es farà efectiu en la Caixa Rural Borriana/Grup cooperatiu Cajamar núm. de compte IBAN ES55 3112-7473-1627-3200-0029 o mitjançant un gir postal telegràfic. El pagament de la taxa s'ha de justificar mitjançant l'oportú justificant d'haver-la ingressat, que s'ha de presentar amb la sol·licitud. La falta de la justificació de l'abonament de la taxa determinarà l'exclusió de l'aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  BONIFICACIONS
  - Titular de Carnet Jove: ………………………………………..……............ 50 %
  - Membre de família nombrosa o monoparental: ………..………...... 50 %
  - Persona amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33 %....50 %
  - Dones que reunisquen la condició de víctima de violència de gènere, així com les seues filles i fills menors, persones dependents d'elles i/o acollides per elles ………………….... 100 %

  Quan en una mateixa liquidació concórrega l'aplicació de dos o més descomptes, no s'aplicaran de manera acumulativa, ni successiva, ni simultània, sinó que s'aplicarà, quan no hi haja una sol·licitud expressa de la persona interessada, el més alt de tots.
  En les sol·licituds s'ha d'adjuntar la documentació acreditativa de la bonificació aplicada.


 • Documentació / Informació

  S'ha de presentar amb la instància general:
  1. Model de sol·licitud que consta en l'annex I d'aquestes bases (disponible en la seu electrònica i que no requereix signatura).
  2. Còpia simple del DNI.
  3. Còpia simple de la titulació exigida.
  4. Justificant d'haver ingressat la taxa corresponent.
  5. Còpia simple dels mèrits al·legats.

  En cap cas la mera presentació i el pagament de l'esmentada taxa suposarà la substitució del tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, de l'imprés de sol·licitud.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per la seu electrònica de l'Ajuntament de Borriana (https://burriana.sedelectronica.es/info.0) utilitzant el model "instància general", una vegada abonada la taxa.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://burriana.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar