Detall

Tècnic grau mitjà (procés extraordinari consolidació/estabilització)


 • Descripció

  Tècnic grau mitjà (procés extraordinari consolidació/estabilització)


 • Organisme

  Dolores
  Plaza General Llopis, 1
  Tel:965726526
  Fax:966711109


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol o ser nacional d'un altre estat, de conformitat amb el que estableix l'article 57, punts 1, 2 i 3, de l'RDL 5/2015, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  En aquest segon supòsit, l'aspirant ha d'acreditar el domini parlat i escrit de l'idioma castellà.
  b) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, llevat que per llei es limite aquesta última a una edat inferior.
  c) Estar en possessió d'algun dels títols acadèmics següents o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies: diplomatura en Ciències Empresarials, llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses, llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials, llicenciatura en Economia, títol de grau universitari de la branca econòmica, o qualsevol altra equivalent a les anteriors.

  En cas de titulació obtinguda en l'estranger, cal estar en possessió de les credencials que n'acredite l'homologació oficial. A més, s'ha d'adjuntar al títol la traducció jurada d'aquest.
  d) No haver sigut separades per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques de la plaça a la qual aspira. A aquest efecte, qui supere les proves se sotmetrà a reconeixement mèdic pels serveis mèdics municipals abans del seu nomenament.

  Tots els requisits exigits en aquesta base s'han de complir l'últim dia del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes fins a arribar a la presa de possessió.


 • Taxa ordinària

  45,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament s'ha de fer efectiu directament o mitjançant una transferència en el compte de l'Ajuntament de la Caixa Rural Central el núm. de compte del qual és ES0730050081782104349820, amb l'especificació en el document d'ingrés de la prova selectiva que correspon.

  L'impagament dels drets d'examen o el fet de no aportar el justificant de l'ingrés comportarà l'exclusió de l'aspirant en la resolució per la qual s'aprove la llista d'aspirants admesos i exclosos.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Grup: grup A. Subgrup: subgrup A2.
  - Escala: escala d'administració general. Subescala: tècnica.
  - Classe: tècnic mitjà.
  - Denominació: tècnic de grau mitjà, adscrit a l'àrea econòmica.
  - Característiques del lloc: personal funcionari.
  - Nombre de vacants: 1.
  - Sistema de selecció: concurs oposició lliure.


 • Documentació / Informació


  Per a ser admés a la pràctica de les proves selectives, només caldrà que els aspirants manifesten en la seua instància que reuneixen tots els requisits exigits referits a la data de finalització del termini de presentació d'aquesta.

  L'ompliment de la instància s'ha de fer per mitjà de la seu electrònica o, en defecte d'això, de manera presencial mitjançant instàncies, el model de les quals (annex III) es facilitarà en l'Excm. Ajuntament, alhora que es podrà descarregar de la pàgina web (www.dolores.es), i s'han de dirigir a l'Excm. Sr. Alcalde President.

  A la instància s'ha d'adjuntar:
  - Justificació de l'ingrés de la taxa en concepte de participació en el procés selectiu.
  - Juntament amb la instància, s'han de presentar els documents, els originals o les fotocòpies compulsades pels serveis municipals, acreditatius dels mèrits que s'hi al·leguen.

  Les persones que no acrediten els requisits exigits en les bases, una vegada superada la fase d'oposició, no podran passar a la fase de concurs, de manera que seran desqualificades del procés selectiu. Així mateix, les que no presenten la documentació requerida després de la fase de concurs no podran ser nomenades funcionàries de carrera, amb la qual cosa quedaran sense efecte les actuacions relatives al seu nomenament.

  En la sol·licitud, els aspirants amb discapacitats han de formular la corresponent petició concreta de les possibles adaptacions de temps i mitjans per a la realització dels exercicis.

  La documentació presentada pels aspirants, transcorregut el termini de sis mesos a comptar de l'endemà del dia que adquirisca fermesa la resolució definitiva del procediment, així com les proves de selecció seran destruïdes.

  * Les bases es publicaran en la pàgina web de l'Excm. Ajuntament de Dolores http://www.dolores.es) i en el tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament de Dolores (https://dolores.sedelectronica.es/info.0).


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds es realitzarà per mitjà de la seu electrònica o, en defecte d'això, de manera presencial en el Registre General de l'Excm. Ajuntament de Dolores.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://dolores.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar