Detall

Secretaria Intervenció


 • Descripció

  Secretaria Intervenció


 • Organisme

  Entitat Local Menor El Mareny de Barraquetes
  L'Alter, 1,
  46419 El Mareny, València
  Tel:961760245


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola d'acord amb el que estableix l'annex del Reial decret 543/2001, de 18 de maig, sobre l'accés a l'ocupació pública de l'Administració general de l'Estat i els seus organismes públics de nacionals d'altres estats als quals és aplicable el dret a la lliure circulació de treballadors.
  2. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions que es deriven del lloc que cal exercir.
  3. Edat: tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4. Habilitació: no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés a l'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
  5. Titulació: tindre algun dels següents títols acadèmics o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies: llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau, segons el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per a l'ingrés en els cossos o les escales del subgrup A1.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del certificat d'equivalència corresponent. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la qualificació professional en l'àmbit de les professions regulades a l'empara de les disposicions de dret comunitari.

  Els requisits establits s'han de reunir en el moment de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds i mantindre's durant tot el procés selectiu fins al moment de la presa de possessió com a funcionari de carrera.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Cobertura del lloc en règim d'interinitat.


 • Documentació / Informació

  1. Les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria (annex I), en les quals els aspirants han de declarar sota la seua responsabilitat que reuneixen totes les condicions exigides en la base segona, s'han de dirigir a l'alcaldessa de l'Ajuntament de l'ELM El Mareny de Barraquetes.

  2. No es fixen drets per la presentació de les sol·licituds.

  3. Documentació que s'ha de presentar:
  a) Instància dirigida a l'Alcaldia.
  b) Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, del DNI.
  c) Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, de la titulació requerida.
  d) Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.
  e) Currículum acadèmic i professional.


 • Lloc de presentació


  En el Registre General de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic, en format digital pel registre electrònichttp://marenydebarraquetes.sedelectronica.es o per qualsevol de les formes que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si es presenten per correu, s'ha d'informar l'Ajuntament de la remissió postal de la instància, abans que acabe el termini de presentacions de les instàncies, mitjançant un correu electrònic a la següent adreça mareny_alc@gva.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://marenydebarraquetes.sedelectronica.es/board


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar