Detall

Auxiliar d'administració general


 • Descripció

  Auxiliar d'administració general


 • Organisme

  Beneixama
  Cardenal Paya, 41
  Tel:965822101
  Fax:965822401


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Nova obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a. Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b. Haver complit setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa o una altra que es puga establir per llei.
  c. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d. No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. En el cas de personal laboral, no trobar-se inhabilitat per sentència ferma o com a conseqüència d'haver sigut acomiadat disciplinàriament de manera procedent per a exercir funcions semblants a les pròpies de la categoria professional a la qual es pretén accedir. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en els mateixos termes i en el seu estat, l'accés a l'ocupació pública.
  e. Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO), títol d'Educació General Bàsica (EGB), Formació Professional de 1r grau o equivalent. L'equivalència ha de ser reconeguda per l'administració competent i degudament acreditada documentalment en aquest sentit pels aspirants.


 • Taxa ordinària

  60,00 €


  Descripció de la taxa

  En l'ingrés, s'ha de fer constar la plaça a la qual s'opta, així com la identitat de la persona que fa el depòsit i el DNI, que ha de coincidir amb el del nom de l'aspirant. Aquesta quantitat s'ha d'ingressar en el compte bancari següent, a nom de l'Ajuntament de Beneixama: Banco Sabadell IBAN ES 83 0081 1060 0200 0100 7504.


 • Exempció / Reducció taxes

  Reducció taxes:
  En el cas que el/la aspirant siga una persona que figura com a demandant d'ocupació en els centres SERVEF d'ocupació de la Generalitat o organisme equivalent amb una antiguitat mínima de 6 mesos, referida a la data de publicació de la convocatòria de les proves selectives, s'aplicarà una reducció del 60 % sobre la taxa.
  - En el cas que el/la aspirant siga una persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, s'aplicarà una reducció del 60 % sobre la taxa.
  - En el cas que l'aspirant forme part d'una família nombrosa, s'aplicarà una reducció del 20 % sobre la tarifa prevista.

  Les anteriors reduccions no seran aplicables simultàniament.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Jornada 7'5 hores
  Horari 7.30 a 15 hores.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds per a prendre part en les corresponents proves de selecció s'han d'ajustar al model d'instància que figura com a ANNEX II en les bases, i s'han de dirigir a l'ALCALDE PRESIDENT de l'Ajuntament de Beneixama.
  Les instàncies han d'anar acompanyades, OBLIGATÒRIAMENT, de la documentació següent:
  a) Còpia degudament compulsada del DNI de la persona sol·licitant.
  b) Còpia degudament compulsada de la titulació exigida per a l'accés.
  c) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats per l'aspirant i que s'han de tindre en compte en la fase de concurs. Per a ser tinguda en compte ha de ser un original o una fotocòpia degudament compulsada. No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada haja conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  d) Resguard acreditatiu de l'ingrés de la taxa per la concurrència als procediments de selecció de personal convocats per l'Ajuntament de Beneixama.

  Els aspirants discapacitats han de presentar certificació expedida per l'òrgan competent de la comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acrediten aquesta condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents a la plaça objecte de la convocatòria.
  El tribunal qualificador establirà, per a les persones amb discapacitat que ho sol·liciten, les adaptacions possibles, de temps i mitjans, per a l'execució de les proves. A aquest efecte, els interessats han de presentar la petició corresponent en la sol·licitud de participació en la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://beneixama.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar