Detall

Conductor (consolidació)


 • Descripció

  Conductor (consolidació)


 • Organisme


  Universitat de València (UV)
  Servei de Recursos Humans
  Avinguda Blasco Ibáñez, 13 – nivell 1
  46010 València
  Tel.: 96 386 42 12 – 96 386 42 17
  Fax: 96 386 42 90
  Webhttp://www.uv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 130, de 01/06/2021).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Ser nacional dels estats membres de la Unió Europea
  c) Siga quina siga la seua nacionalitat, el cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret. Així mateix, amb les mateixes condicions, hi podran participar els ascendents directes i els del seu cònjuge que visquen a càrrec seu, els seus descendents menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat si són dependents.
  d) Les persones aspirants incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  e) Les persones aspirants estrangeres que no estiguen inclosos en els paràgrafs anteriors i tinguen residència legal a Espanya.
  - Capacitat legal: tindre capacitat per a contractar la prestació del seu treball d'acord amb el que preveu l'article 7 de l'Estatut dels Treballadors.
  - Edat: Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació.
  - Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent, o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació i disposar del certificat que ho acredite.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del certificat d'equivalència corresponent.
  - Estar en possessió del permís de conduir categoria B.
  - Tindre la capacitat física i psíquica necessària per a exercir les funcions corresponents al lloc convocat.
  No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, o per a exercir funcions similars a les que exercia, en el cas de personal laboral, i de les quals haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siguen nacionals d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  - Tindre el certificat acreditatiu de coneixements de valencià del nivell A2, expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) de la Generalitat Valenciana o pel Servei de Política Lingüística de la Universitat de
  València, o tindre els certificats, títols o diplomes convalidats segons el que estableix l'ACGUV 66/2018, pel qual s'estableixen els certificats de coneixement de valencià que expedeix el Servei de Política Lingüística de la Universitat de València i les equivalències d'altres títols, diplomes i certificats, o el compromís d'adquirir aquest coneixement en el termini d'un any des de la formalització del contracte (o en el temps que permeta la programació del Servei de Política Lingüística). Es pot consultar l'acord (ACGUV 66/2018) en aquest enllaç: https://go.uv.es/TEr0r99.


 • Taxa ordinària

  9,00 €


  Descripció de la taxa

  S'ha d'ingressar en el compte corrent número: ES21.0049.6721.65.2010001382 del Banco Santander en concepte de:
  «Drets d'examen - Universitat de València».
  A aquest import ja se li ha aplicat la bonificació del deu per cent per la presentació telemàtica de la sol·licitud de participació que estableix l'article 18.1-6 de la Llei 20/2017, de taxes, de la Generalitat Valenciana.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estaran exemptes del pagament dels drets d'examen:
  1. Les persones amb discapacitat igual o superior al 33 %. Aquestes persones hauran d'adjuntar a la instància general els certificats corresponents que acrediten aquesta condició (certificat de la Conselleria de Benestar Social o òrgan competent).
  2. Els membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals de categoria especial. Aquestes persones han d'adjuntar a la instància general la documentació oficial en vigor que acredite aquesta condició.
  3. Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que preveuen els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  4. Les persones que estiguen en situació d'exclusió social. Aquestes persones han d'adjuntar a la instància general la documentació oficial en vigor que acredite aquesta condició, expedida per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.

  Obtindran una bonificació del 50 % en el pagament dels drets d'examen:
  1. Els membres de famílies nombroses i de famílies monoparentals de categoria general. Aquestes persones han d'adjuntar a la instància general la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  2. Les persones aspirants amb discapacitat que vulguen sol·licitar mesures d'adaptació ho han d'indicar expressament en l'apartat corresponent de la sol·licitud de participació. Així mateix, hi han d'assenyalar també la mesura o les mesures d'adaptació requerides.


 • Places

  Nombre de places

  3

 • Documentació / Informació

  En la pàgina web del Servei de Recursos Humans PAS, la Universitat facilita una guia amb instruccions per a omplir el formulari de la instància general i adjuntar-hi la documentació que ha de presentar la persona sol·licitant.

  Caldrà adjuntar al formulari electrònic de la instància general:
  - Una còpia del document nacional d'identitat. Les persones aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola però sí el dret a participar en aquesta prova hauran d'adjuntar una còpia del document que acredite la seua nacionalitat.
  - Model de sol·licitud de participació específica al qual es fa referència en la base 3.1 d'aquesta convocatòria.
  - Resguard de l'ingrés dels drets d'examen i/o justificant pel qual s'acullen a l'exempció o bonificació de taxes (apartat 3.8 de la convocatòria).
  - Les persones amb discapacitat que sol·liciten mesures d'adaptació hauran d'adjuntar, a més del certificat de discapacitat, el dictamen tècnic facultatiu corresponent, d'acord amb la base 3.9 de la convocatòria.


 • Lloc de presentació

  Exclusivament a través del formulari electrònic de la instància general que es troba en l'entorn de tramitació electrònica de la Universitat de València (ENTREU) en la següent adreça electrònica:
  https://webges.uv.es/uvEntreuWeb/menu.jsp?idtramite=EXPSOLP2U


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.uv.es/uvweb/servei-recursos-humans-pas/ca/personal-tecnic-administracio/proves-selectives/torn-lliure-1285919201515.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar