Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Guardamar del Segura
  Plaza Constitucion, 5
  Tel:965729014
  Fax:965727088


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o alguna altra, de conformitat amb el que es disposa en els articles 63 la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana, i del 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
  d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat del servei com a personal funcionari de carrera, o haver-se revocat el nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm mitjançant procediment disciplinari, de cap administració
  pública, organisme públic, consorci, universitat pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat per sentència ferma per a l'exercici de qualssevol funcions públiques o de les pròpies dels llocs de treball del
  cos i, si és el cas, l'escala, l'agrupació professional funcionarial o l'agrupació de llocs de treball objecte de la convocatòria.
  Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent que impedisca en els mateixos termes en el seu estat l'accés a la funció pública.
  e) Tindre la titulació exigida o bé complir els requisits per a obtindre-la a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.
  f) Acreditar la competència lingüística dels coneixements de valencià que es determine reglamentàriament, respectant el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell d'exigència i les funcions corresponents.


 • Taxa ordinària

  6,63 €


  Descripció de la taxa

  Es liquidarà a través del quadern 60. Per a l'obtenció del quadern 60, les persones interessades podran, a la seua elecció:
  - Sol·licitar-lo de manera presencial en les oficines de l'Ajuntament, Oficina de Departament de Recaptació (Oficina Atenció al Ciutadà).
  - Sol·licitar-lo a través del correu electrònic: tesoreriaguardamar@hotmail.es, en què cal indicar el nom, els cognoms, el document nacional d'identitat i l'adreça postal completa, i se'ls remetrà per la mateixa via.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS/DESCOMPTES
  Estaran exempts de la taxa els subjectes passius que acrediten fefaentment estar en atur, i serà necessari per a l'exempció presentar el certificat de situació laboral que acredite la desocupació en el moment de la sol·licitud.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a requerir prendre part en les proves d'accés corresponents, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les presents bases generals per a la plaça que s'opte, s'han de dirigir al Sr. Regidor Delegat de Recursos Humans de l'Ajuntament.

  Cal adjuntar a la sol·licitud la següent documentació:
  1. Document nacional d'identitat.
  2. En el cas d'estrangers, acreditació de la nacionalitat (per als que resulten ciutadans d'algun país de la UE) o del caràcter legal de la residència a Espanya (per a la resta).
  3. Justificant de pagament dels drets d'examen.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.

  * Els aspirants estan obligats a presentar, degudament omplida i signada, a l'entrada de la instal·lació on es faran els exercicis de l'oposició, la declaració responsable per motiu de la COVID-19, que figura com a annex II a aquestes bases.

  La convocatòria i les bases s'anunciaran en el tauler d'anuncis de la seu electrònica (adreça https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/) i en la pàgina web de l'Ajuntament de Guardamar del Segura
  (www.guardamardelsegura.es), per a més difusió, i se n'inserirà un extracte en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://guardamardelsegura.sedelectronica.es/board/9753e838-f59b-11de-b600-00237da12c6a/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar