Detall

Auxiliar administratiu


 • Descripció

  Auxiliar administratiu


 • Organisme

  Tavernes de la Valldigna
  Plaça Major, 1
  Tel:962824015
  Fax:962822027


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 20 dies naturals, comptats a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria corresponent en el Boletín Oficial del Estado.


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Titulació

  Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  - Estar en possessió del títol de Graduat Escolar o graduat en ESO, Formació Professional de primer grau o elemental, o una altra titulació equivalent, o bé estar en condicions d'obtindre'ls en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.
  En tot cas, els aspirants han d'aportar l'equivalència mitjançant certificat expedit a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  - Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que estableix l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TRLEBEP).
  - No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions pròpies de les places convocades, o que les impossibilite.
  - No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de cap administració pública, ni estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques, ni estar complint la sanció ferma d'ocupació i sou del seu lloc de treball com a empleat públic.
  - No haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i identitat sexual, segons el que disposa l'article 13.5 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil.


 • Taxa ordinària

  33,40 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es podrà fer mitjançant un gir postal o telegràfic, i s'ha d'adjuntar a la instància el justificant d'aquest pagament, per a la qual cosa cal consignar el número de gir i indicar clarament les borses a les quals s'aspira.


 • Places

  Nombre de places

  6

  Descripció de les places

  Les característiques de les places actualment incloses en l'OPO 2018 són les següents:
  - Denominació: auxiliar administratiu.
  - Naturalesa: personal funcionari.
  - Grup: subgrup C2 (art. 76 TRLEBEP).
  - Escala: administració general.
  - Subescala: auxiliar.
  - Nombre de vacants: sis (OPO 2018; BOP 2-3-2020 i DOGV 9-3-2020).
  - Torn de selecció: consolidació o estabilització d'ocupació temporal.
  - Procediment de selecció: concurs oposició.
  - Llocs de treball per a consolidar:
  B008. Auxiliar nivell 17/18, foment local i promoció turística.
  F005. Auxiliar nivell 16, fiscalització de despeses.
  G005. Auxiliar nivell 18/18, recaptació.
  G008. Auxiliar nivell 17/18, gestió tributària.
  G012. Auxiliar nivell 18/18, sense activitat concreta assignada.
  I010. Auxiliar nivell 16, Serveis Socials.

  En el supòsit de no cobrir alguna de les places vacants anteriorment detallades mitjançant el torn de consolidació o estabilització, es cobrirà pel torn lliure, per la qual cosa, en aquest cas s'hauran d'aprovar les bases corresponents al torn procedent.

  És objecte d'aquest procés selectiu la constitució d'una borsa de treball amb els aspirants que participen en el procés de selecció.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga participar en les corresponents proves d'accés, ho ha de sol·licitar mitjançant la instància que facilitarà la Secció de Personal, situada a la primera planta de l'edifici de la Casa Consistorial, a la Plaça Major, 1, d'aquesta localitat, o en el Registre General, situat a la planta baixa, amb el pagament dels drets de participació en el procés selectiu, sense que siga necessari incorporar el justificant de pagament, la qual cosa es comprovarà d'ofici pels serveis municipals.
  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'Alcaldia Presidència d'aquest ajuntament.

  Si fora necessari, els mèrits de la fase de concurs s'han d'acreditar mitjançant originals o fotocòpies compulsades, juntament amb la instància, i no es tindrà en compte cap mèrit que no s'acredite en aquest moment. Aquests mèrits han d'estar referits únicament fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licitud de participació en les proves selectives.

  El pagament de la taxa de participació en les proves selectives s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar en el Registre General de l'Ajuntament, situat a la planta baixa de la Casa Consistorial a la plaça Major, 1, d'aquesta localitat, o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://tavernes.es/va/page/processos-selectius-borses-treball


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar