Detalle Empleo Publico

Infermer/a (OPO 2017-18-Est19)

Codi SIA: 78296
Organisme: CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
Etapa actual: Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició
  • Informació bàsica

  • Etapa actual

  • Llistat d'etapes

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Convocatòria: Oposició
Prova: Concurs oposició
Titulacions: Titulació universitària de grau (subgrup 2)
Titulació específica: Títol de diplomat o diplomada universitari o grau en Infermeria.
Grup: A2
Nº Places totals: 3817

Places

Descripció de places:

Torn d'accés lliure: 3372 (diversitat funcional: 236) Promoció interna: 445.

Requisits

1. Tindre la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre estat membre de la Unió Europea, així com dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores en els termes en què es troba definida en el Tractat constitutiu de la Unió Europea, o tindre aquest dret d'acord amb el que preveu el Reial decret 543/2001, de 18 de maig. Independentment de la seua nacionalitat, hi podran participar els i les cònjuges de les persones espanyoles i de les persones nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, i, quan ho preveja el tractat corresponent, sempre que no hi haja cap separació de dret, i els seus descendents i els dels seus cònjuges, sempre que no hi haja separació de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents. En el cas d'aspirants de nacionalitat i llengua diferent de l'espanyola, han d'acreditar un coneixement suficient del castellà, mitjançant un diploma d'espanyol com a llengua estrangera nivell B2 expedit per l'organisme oficial competent. 2. Tindre complits setze anys i no excedir l'edat de jubilació forçosa. 3. Tindre el títol de diplomat universitari o grau en Infermeria, dins del termini de sol·licituds especificat en aquesta convocatòria, o tindre complides les condicions per a obtindre'l. En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació. 4. Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les tasques que es deriven del nomenament corresponent, capacitat que s'ha d'acreditar dins del termini requerit en aquesta convocatòria mitjançant un certificat mèdic, de manera que la presa de possessió quedarà supeditada a la superació d'aquest requisit. 5. No haver sigut separat/ada del servei, mitjançant un expedient disciplinari, de qualsevol servei de salut o administració pública, ni trobar-se inhabilitat/ada amb caràcter ferm per a l'exercici de funcions públiques ni, si és el cas, per a la professió corresponent. En el cas de persones nacionals d'altres estats esmentats en el punt 1, no haver sigut inhabilitat/ada, per sanció o pena, per a l'exercici professional o per a l'accés a funcions o serveis públics en un estat membre de la Unió Europea, ni haver sigut separat/ada, per sanció disciplinària, d'alguna de les seues administracions o serveis públics. Així mateix, i, segons l'apartat 5 de l'article 13 de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, sempre que l'activitat implique un contacte habitual amb menors, no haver sigut condemnat/ada per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans. En el moment de la presa de possessió, s'ha d'acreditar aquesta circumstància en el departament de salut corresponent mitjançant l'aportació d'una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals. 6. Haver pagat la taxa de participació, en el cas de no estar-ne exempt/a, segons especifica la base 3 d'aquesta convocatòria. 7. No tindre la condició de personal estatutari fix en la mateixa categoria i, si és el cas, especialitat convocada, en tot el Sistema Nacional de Salut. Aquest requisit s'ha de complir fins al dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si obtinguera aquesta condició en un altre servei de salut posteriorment, es considerarà que els dos processos són concurrents i es conservaran els drets derivats d'aquest concurs oposició. * Requisits específics per al torn de promoció interna. Podrà concórrer a aquesta convocatòria el personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública que reunisca durant el termini de presentació de sol·licituds els requisits generals exposats i que, a més: - Tindre la condició de personal estatutari fix dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, d'una categoria i, si és el cas, especialitat diferent de la convocada i del mateix grup o subgrup de titulació o inferior. - Estiga o haja estat en servei actiu o amb reserva de lloc i amb nomenament com a personal estatutari fix en la categoria de procedència, durant almenys dos anys, sense necessitat que aquests ho hagen sigut de manera ininterrompuda ni immediatament anteriors a la data de publicació de la convocatòria.

Etapa actual:

Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició

Publicació

Documentació

Tribunal que ha de jutjar el concurs oposició per a la provisió de vacants s d'infermer o infermera d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, convocat per resolució de 22 de juny de 2021, de la directora general de Recursos Humans (DOGV núm. 9117, de 30/06/2021).

Llistat d'etapes

Etapa actual: Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició

Data de publicació: 11-01-2023

Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició

Data de publicació: 05-01-2023

Plantilla provisional de respostes de l'exercici

Data de publicació: 30-11-2022

Qüestionari de l'exercici

Data de publicació: 30-11-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 23-11-2022

Distribució d'aules

Data de publicació: 16-11-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 20-10-2022

Modificació llistat definitiu d'admesos/exclosos

Data de publicació: 05-10-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 29-09-2022

Modificació composició del tribunal

Data de publicació: 06-09-2022

Llista definitiva d'admesos/exclosos i data d'examen

Data de publicació: 29-07-2022

Nomenament del tribunal

Data de publicació: 13-05-2022

Llista provisional d'admesos/exclosos. Termini d'al·legacions

Data de publicació: 29-04-2022

Bases i obertura de termini

Data de publicació: 30-06-2021

Tornar al llistat d'etapes

Acord del tribunal convocatòria fase d'oposició

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter explicatiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.
Texto EN: Mismo que en castellano