Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Utiel
  Plaza Ayuntamiento, 1
  Tel:962170504
  Fax:962172378


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea, en els termes establits en els articles 56 i 57 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic. En qualsevol cas, han d'acreditar la seua nacionalitat i el compliment dels requisits establits per a tots els participants. Així mateix, s'ha d'acreditar degudament el domini de l'idioma castellà.
  b) Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents.
  d) Les persones amb discapacitat seran admeses en igualtat de condicions amb els altres participants, sense que s'establisquen exclusions per limitacions psíquiques o físiques excepte en els casos en què siguen incompatibles amb l'acompliment de les tasques o funcions que han de desenvolupar.
  A aquest efecte, les persones aspirants amb discapacitat han de presentar una certificació de dictamen favorable de l'òrgan competent de qualsevol comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acredite la discapacitat, així com el certificat de compatibilitat expedit per l'organisme competent que acredite la seua capacitat per a
  exercir les tasques i funcions dels llocs objecte de convocatòria. Per a facilitar l'emissió del certificat, es podrà sol·licitar prèviament per la persona interessada a la regidoria competent en matèria de prevenció de riscos laborals els riscos del lloc de treball de la borsa de treball temporal a la qual es presenta.
  e) No haver sigut separada mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques ni trobar-se inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques.
  f) Estar en possessió del títol de Batxillerat o de tècnic/a de Formació Professional.

  Els requisits s'han de reunir en el dia de la finalització del termini de presentació d'instàncies i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu.


 • Documentació / Informació

  1. La sol·licitud s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o passaport.
  b) Títol de Batxillerat o de tècnic.
  c) Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'acompliment de les corresponents funcions (incorporada en formulari de sol·licitud).
  d) En el cas de tindre discapacitat, certificació de dictamen favorable de l'òrgan competent de qualsevol comunitat autònoma o de l'Administració de l'Estat, que acredite la discapacitat, així com un certificat de compatibilitat expedit per l'organisme competent que acredite la seua capacitat per a exercir les tasques i funcions dels llocs objecte de convocatòria. Per a facilitar l'emissió del certificat, el/la interessat/ada podrà sol·licitar prèviament a la regidoria competent en matèria de prevenció de riscos laborals els riscos del lloc de treball a què es refereix la borsa de treball temporal.
  e) Declaració responsable de no haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques (incorporada en formulari de sol·licitud).
  f) Els documents que servisquen de prova per a la justificació i valoració dels mèrits que s'hagen de tindre en compte.
  g) Juntament amb els documents acreditatius dels mèrits, s'ha de presentar l'índex de documents i el full d'autobaremació omplit, d'acord amb els models aprovats (annexos II i III, respectivament).

  2. Els títols exigits podran presentar-se mitjançant una còpia simple.
  En el supòsit de tindre un títol que siga equivalent a l'exigit, s'haurà d'acompanyar del certificat expedit pel ministeri corresponent que acredite l'equivalència esmentada. Si aquest document està expedit després de la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, haurà de justificar el moment en què van concloure els estudis.

  3. Quan no es presente la documentació o d'aquesta es deduïsca que falta algun dels requisits exigits, quedaran anul·lades totes les actuacions, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en la sol·licitud de participació.


 • Lloc de presentació

  La sol·licitud s'ha de presentar obligatòriament de manera telemàtica a través del registre situat en la seu electrònica de l'Ajuntament d'Utiel (https://utiel.sedelectronica.es/info.0) mitjançant la utilització del procediment que s'hi preveu.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.utiel.es/pagina/empleo-publico


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar