Detall

Escala administrativa (codi: 2021/P/FC/C/7)


 • Descripció

  Escala administrativa (codi: 2021/P/FC/C/7)


 • Organisme


  Universitat Politècnica de València (UPV)
  Rectorat - edifici 3A
  Camí de Vera, s/n
  46022 València
  Tel.: 96 387 70 00 – 96 387 70 07
  Fax: 96 387 90 09
  Webhttp://www.upv.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional dels estats membres de la Unió Europea, els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge, sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  Així mateix, s'estén igualment a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  c) Tindre el títol de Batxillerat o de tècnic, o haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys, o titulació equivalent.
  En el cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o l'equivalència.
  d) Estar en possessió dels requisits o les especialitats que, si és el cas, s'especifiquen en l'annex I de la convocatòria.
  e) No patir cap malaltia, ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'acompliment de les funcions corresponents.
  f) No haver sigut separada o separat, o haver-se revocat el seu nomenament com a personal funcionari interí, amb caràcter ferm, mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública o òrgan constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat o inhabilitada per sentència ferma per a l'exercici de qualsevol funció pública o de les pròpies del cos, l'agrupació professional o l'escala objecte de la convocatòria. Si es tracta de persones nacionals d'altres estats, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a sanció disciplinària o equivalent que impedisca en els mateixos termes i en el seu estat l'accés a l'ocupació pública.
  g) Podran optar al contingent de persones amb diversitat funcional les persones aspirants que complisquen els requisits anteriors, tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 % i que ho formulen expressament en la sol·licitud de participació seleccionant en la instància electrònica el torn reservat per a persones amb diversitat funcional.


 • Taxa ordinària

  15,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament de la taxa podrà realitzar-se mitjançant un rebut bancari o amb targeta de crèdit.
  En el cas de pagament en efectiu, l'ingrés s'ha d'efectuar mitjançant el rebut emés per l'aplicació d'instàncies en l'adreça d'Internet esmentada en el punt 4.3.
  El pagament mitjançant targeta de crèdit s'efectua en el moment d'omplir la instància en l'aplicació esmentada.


 • Exempció / Reducció taxes

  Exempcions:
  - Les persones que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa especial» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud.
  - Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova previstos en la normativa autonòmica contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud.
  - Les persones amb diversitat funcional igual o superior al 33 %. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Diversitat funcional» en l'apartat d'exempcions de la sol·licitud.
  - Les persones que estiguen en situació d'exclusió social i aquesta s'acredite per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) l'apartat «Altres» de la sol·licitud.

  Bonificacions.
  a) Els membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general obtindran una bonificació del 50 % de l'import total de la taxa. Per a fer-ho, han d'assenyalar amb una ics (X) «Família nombrosa general» en l'apartat «Exempcions» de la sol·licitud.
  b) La presentació de la sol·licitud de participació en les proves per mitjans telemàtics tindrà una bonificació del 10 % de la quota íntegra, acumulable a la fixada en l'apartat anterior, a.


 • Places

  Nombre de places

  40

  Descripció de les places

  Vegeu la distribució de les places en el punt 1.1.1.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han d'omplir exclusivament per via electrònica, per a la qual cosa cal accedir al formulari «Sol·licitud d'admissió a proves selectives a la Universitat Politècnica de València (PAS)», disponible en la seu electrònica de la Universitat Politècnica de València en la pàgina web següent: https://sede.upv.es. Per a l'accés a aquest formulari es requereix la identificació electrònica de la persona interessada.

  En les dependències de l'oficina del Registre General a València i en les oficines dels registres auxiliars dels campus d'Alcoi i de Gandia de la Universitat Politècnica de València, es posaran a la disposició de les persones interessades, que així ho requerisquen, els recursos informàtics suficients per a accedir a aquesta pàgina web i així poder tramitar la seua instància.

  El tribunal de selecció establirà, per a les persones amb diversitat funcional que així ho sol·liciten, les adaptacions necessàries per a la realització de les proves. A aquest efecte, les persones interessades han de formular la petició corresponent en la sol·licitud de participació.


 • Lloc de presentació


  Electrònicament.
  Quan, per motius tècnics excepcionals atribuïbles a l'Administració, no siga possible completar els passos anteriors per mitjans electrònics durant un període prolongat dins del termini estipulat, les persones interessades podran presentar la sol·licitud per mitjans no electrònics.
  Per a completar amb èxit el procés de sol·licitud en circumstàncies d'excepcionalitat tècnica, s'han de realitzar els passos següents dins del termini estipulat: Descarregar i imprimir un model de sol·licitud en blanc accessible en la pàgina web:http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/U0837637.doc.

  Vegeu les oficines de registre de la Universitat Politècnica de València (ANNEX IV).


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/802416normalv.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar