Detall

Tècnic/a d'igualtat


 • Descripció

  Tècnic/a d'igualtat


 • Organisme

  Crevillent
  Major, 9
  Tel:965401526
  Fax:965401954


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A/B - Llicenciatura/Diplomatura


 • Requisits especifics

  - Títol de doctorat i/o màster en gènere i/o polítiques d'igualtat, emés per una universitat, o una formació mínima de 250 hores en perspectiva de gènere i polítiques d'igualtat d'oportunitats, realitzades en un mateix curs i certificades per un organisme públic.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola o la dels estats membres de la Unió Europea, o que la tinguen els cònjuges. S'estendrà la possibilitat d'accés a les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals. Tot això, en els termes establits en l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic i normativa de desenvolupament.
  - Posseir la capacitat funcional per a l'exercici de les tasques.
  - Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.
  - No haver sigut separat/ada mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial ferma.
  - Estar en possessió del títol de diplomatura, llicenciatura o grau, o complir les condicions requerides per a obtindre'l en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació.

  Tots els requisits s'han de complir l'últim dia de termini de presentació de sol·licituds i s'han de mantindre durant tot el procés selectiu. En aquest sentit, es podran efectuar les comprovacions oportunes, per a la qual cosa s'han d'aportar tots els requisits que determinen les bases.


 • Taxa ordinària

  53,92 €


  Descripció de la taxa

  L'abonament de la taxa s'ha d'ingressar en el compte de l'Ajuntament: BANC DE SABADELL ES96/0081/1361/64/0001030213. Si el pagament es va efectuar mitjançant un gir postal o telegràfic, s'hi ha de consignar el número de gir.


 • Documentació / Informació


  Els interessats podran participar en el procés selectiu que es desenvolupe a aquest efecte, per a la qual cosa hauran de presentar una instància fent ús del model que figura en el web de l'Ajuntament:
  http://www.crevillent.es/uploads/ficheros/portales/documentos/201705/documentossolicitud-bolsas-de-trabajo-es.pdf

  A la instància s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  a) Fotocòpia compulsada o acarada del DNI o document oficial d'identificació estranger equivalent.
  b) Fotocòpia de les titulacions acadèmiques exigides.
  c) Resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen.

  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia compulsada o acarada de la certificació de l'òrgan competent que acredite la condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta. Per a les persones amb la condició legal de discapacitat que ho sol·liciten, s'adaptaran les mesures necessàries per a establir les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans en el procés selectiu i, una vegada superat aquest procés, les adaptacions en el lloc de treball a les necessitats de la persona amb discapacitat. Per a això, els interessats han de formular la corresponent petició concreta, que han d'aportar juntament amb la sol·licitud de participació dins del termini de presentació d'instàncies. Aquesta petició ha d'estar motivada.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds es poden presentar:

  - Personalment, en el registre municipal de documents, planta baixa de l'edifici consistorial, al c/ Major, 9, de Crevillent. Horari: de 9 a 14 hores.
  - A través de la seu electrònica: https://sede.crevillent.es/


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.crevillent.es/recursos-humanos/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar