Detall

Escala auxiliar (ref. D01/21)


 • Descripció

  Escala auxiliar (ref. D01/21)


 • Organisme


  Universitat d'Alacant
  Carretera Sant Vicent del Raspeig s.n.
  03690 Sant Vicent del Raspeig
  Tel. 96 590 3400
  Fax 96 590 3464
  Webhttp://www.ua.es


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  2.1.1. Tindre la nacionalitat espanyola, ser nacional dels estats membres de la Unió Europea o estar inclòs en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes establits en l'apartat 1 de l'article 63 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana. També hi podran participar els cònjuges dels
  espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, i els seus descendents i els del seu cònjuge sempre que no estiguen separats de dret, siguen menors de vint-i-un anys o majors d'aquesta edat dependents.
  2.1.2. Tindre complits els setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  2.1.3. Estar en possessió o haver abonat els drets per a l'expedició del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger caldrà
  estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o equivalència.
  2.1.4. Tindre les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  2.1.5. No haver sigut separada o separat mitjançant un procediment disciplinari de cap administració pública, universitat pública o òrgan constitucional o estatutari, i no trobar-se inhabilitada o inhabilitat penalment per a l'exercici de funcions públiques. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació
  equivalent ni haver sigut sotmesa o sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  2.1.6. No pertànyer, com a personal funcionari de carrera, a la mateixa escala objecte de la convocatòria.
  2.2. Per a participar en el contingent de reserva per a persones amb diversitat funcional es requerirà, a més, tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  2.3. Tots els requisits enumerats en les bases 2.1. i 2.2. s'hauran de complir el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre fins al moment de la presa de possessió com a personal funcionari de carrera.


 • Taxa ordinària

  10,00 €


  Descripció de la taxa

  Podrà abonar-se amb targeta directament des de l'aplicació quan es realitze la sol·licitud o accedir posteriorment des del seu expedient d'Administració electrònica.

  Si no voleu realitzar el pagament mitjançant targeta, podreu obtindre la carta de pagament i realitzar el pagament de les taxes en les entitats financeres: Sabadell, Santander, CaixaBank i Bankia directament en l'oficina bancària, en els seus caixers o bé amb la banca en línia.


 • Exempció / Reducció taxes

  Estan exemptes del pagament de la taxa establida:
  a) Les o els aspirants que tinguen reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 %. Per a gaudir d'aquesta exempció, s'ha d'adjuntar la certificació de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, o dels òrgans competents d'altres administracions públiques, que acredite el grau de discapacitat igual al 33 % o superior.
  b) Els membres de famílies nombroses de categoria especial o de famílies monoparentals de categoria especial. Per al gaudi de l'exempció, s'ha d'adjuntar a la sol·licitud la fotocòpia de la documentació oficial en vigor que acredite la condició esmentada.
  c) Les víctimes d'actes de violència sobre la dona que acrediten aquesta condició mitjançant qualsevol dels mitjans de prova que es preveuen en els articles 9.1 i 9.2 de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
  d) Les persones que estiguen en situació d'exclusió social acreditada per l'òrgan competent en matèria de benestar social de l'ajuntament de residència.
  e) Així mateix, estaran exemptes del pagament de la taxa establida en la base 3.2.1.b les persones que figuren com a demandants d'ocupació durant el termini de, com a mínim, un mes anterior a la data d'aquesta convocatòria.

  Tindran una bonificació del 50 % de la taxa els membres de famílies nombroses de categoria general o de famílies monoparentals de categoria general.


 • Places

  Nombre de places

  100

  Descripció de les places

  Del total de places, se'n reserven 3 per a ser cobertes per persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual i 6 per a ser cobertes per persones amb qualsevol altra mena de diversitat funcional. En tots dos casos els aspirants hauran d'acreditar un grau de discapacitat igual o superior al 33 %.
  Les places que no es cobrisquen del contingent de reserva per a persones amb diversitat funcional de caràcter intel·lectual s'acumularan al contingent de reserva per a persones que acrediten una diversitat funcional diferent, i viceversa. En el supòsit que aquestes places no es cobrisquen, les de tots dos col·lectius s'acumularan a les places del torn general.

  Els aspirants només podran participar pel torn general o per un dels contingents de reserva.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud s'ha de formalitzar a través de la seu electrònica: https://seuelectronica.ua.es/ o en la següent adreça: https://cvnet.cpd.ua.es/eadmua/Tramites?pIdioma=castellano, per a la qual cosa cal seleccionar el tràmit establit: Sol·licitud per a oposicions del PAS.

  Independentment del torn pel qual hi participen, les persones aspirants amb discapacitat que vulguen sol·licitar una adaptació de temps i/o mitjans per a la realització dels exercicis ho han d'indicar en la sol·licitud, i serà un requisit, en aquest cas, aportar l'informe sobre adaptació de la prova selectiva (temps i/o mitjans), expedit pel centre d'avaluació de persones amb diversitat funcional de la direcció territorial de la província corresponent.


 • Lloc de presentació

  Telemàticament


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://ssyf.ua.es/va/seleccionpas/oposiciones/2021/d01/convocatoria-d01-21.html


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar