Detall

Tècnic d'administració general


 • Descripció

  Tècnic d'administració general


 • Organisme

  Onda
  El Pla, 1
  Tel:964600050
  Fax:964604133


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o una altra que, d'acord amb el que disposa l'article 57 TREBEP, permeta l'accés a l'ocupació pública.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separades, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat o per a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què hagen sigut separades o inhabilitades. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitades o en situació equivalent ni haver sigut sotmeses a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació acadèmica següent, o estar en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds: llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau, segons el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per a l'ingrés en els cossos o les escales del subgrup A1.

  Les condicions indicades s'han de mantindre al llarg del procés selectiu, durant el qual les persones interessades podran ser requerides per a efectuar les comprovacions que s'estimen oportunes.


 • Taxa ordinària

  24,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets s'ha d'efectuar mitjançant la corresponent autoliquidació, que s'ha d'ingressar en les entitats col·laboradores que s'hi indiquen a aquest efecte. Aquesta autoliquidació es podrà obtindre a través de l'oficina del SAT o a través de la pàgina web oficial de l'Ajuntament (www.onda.es), per a la qual cosa cal accedir a la carpeta ciutadana.

  No serà procedent la devolució dels drets d'examen en els supòsits d'exclusió per causa imputable a les persones aspirants.

  La falta de justificació del pagament dels drets d'examen o del dret d'exempció determinarà l'exclusió de la persona aspirant. En cap cas, la presentació i el pagament a l'entitat col·laboradora substituirà el tràmit de presentació, en el termini i en la forma expressada en aquestes bases.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Les persones que figuren com a demandants d'ocupació en la data de publicació de la convocatòria, prèvia acreditació d'aquesta circumstància mitjançant un certificat o document equivalent emés pels serveis públics d'ocupació, que haurà d'adjuntar-se a la sol·licitud de participació en les proves selectives (certificat de situació de la demanda).


 • Documentació / Informació

  Les persones que vulguen participar en aquest procés selectiu ho han de sol·licitar, obligatòriament, per via telemàtica, a través del portal d'administració electrònica de l'Ajuntament (https://seu.onda.es), mitjançant el model de sol·licitud normalitzat específic "Sol·licitud proves selectives (plaça en propietat)" https://seu.onda.es/OpenSEA/login.jsp

  Per a ser admeses i, si és el cas, participar en les proves selectives corresponents, les persones aspirants han de presentar una declaració responsable, d'acord amb l'annex II, en la qual manifesten que compleixen tots els requisits exigits, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació de sol·licituds, que hauran d'acreditar posteriorment en cas que siguen seleccionades.

  Les persones amb diversitat funcional que vulguen demanar una adaptació de les proves, ho han de fer constar en la sol·licitud. Aquestes persones han d'indicar expressament que autoritzen l'òrgan convocant a comprovar d'ofici el grau de discapacitat i a sol·licitar un dictamen vinculant en relació amb aquesta convocatòria, en què es determinen la capacitat de la persona i, si és necessària, l'adaptació de temps o mitjans materials per a la realització de les proves, en cas que les seues dades consten en l'administració competent en la matèria. En cas que en la sol·licitud la persona aspirant no autoritze expressament l'òrgan convocant, o les seues dades no consten en els registres administratius, és necessari que acredite la seua condició de discapacitat legal mitjançant la resolució de discapacitat. Així mateix, per a acollir-se al torn de reserva i/o sol·licitar l'adaptació de les proves, la persona aspirant ha d'aportar el dictamen corresponent.


 • Lloc de presentació

  Via telemàtica, en el portal d'administració electrònica de l'Ajuntament (https://seu.onda.es), mitjançant el model de sol·licitud normalitzat específic "Sol·licitud proves selectives (plaça en propietat)" https://seu.onda.es/OpenSEA/login.jsphttps://seu.onda.es/OpenSEA/login.jsp


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.onda.es/ond/web_php/index.php?contenido=subapartados_woden&id_boto=169&lang=10


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar