Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  Picanya
  Plaza España, 1
  Tel:961594460
  Fax:961591846


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  OBERT. 20 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Boletín Oficial del Estado (BOE núm. 162, de 08/07/2021).


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Titulació

  Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  Només podran participar en el torn de diversitat funcional les persones aspirants que tinguen una diversitat funcional de grau igual o superior al 33 %.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o reunir les condicions d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats que estableix l'art. 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre complits setze anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  c) Tindre les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o tasques corresponents.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per a
  exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat, en els mateixos terminis, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Estar en possessió del títol de batxiller o tècnic per a l'exercici d'aquesta professió o equivalents, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies.
  f) No estar incurs en cap causa d'incompatibilitat de les que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.


 • Taxa ordinària

  30,00 €


  Descripció de la taxa

  El pagament dels drets s'ha de fer efectiu mitjançant la formalització d'autoliquidació amb el model oficial que facilita l'Ajuntament de Picanya a través de la carta de pagament o en la pàgina www.picanya.org, i fer-ne l'ingrés en qualsevol de les entitats col·laboradores en la recaptació municipal.


 • Places

  Nombre de places

  3

  Descripció de les places

  - Torn lliure: 2 places.
  - Torn diversitat funcional: 1 plaça.


 • Documentació / Informació

  En les instàncies per a participar en aquesta convocatòria, el personal aspirant ha de manifestar que compleix tots i cada un dels requisits exigits en aquestes bases, i que es compromet a prestar el jurament o la promesa a què es refereix l'article 58.1.c de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública
  valenciana. A més, a les instàncies cal adjuntar el resguard justificatiu d'haver pagat els drets d'examen. La devolució dels drets d'examen no serà procedent en els supòsits d'exclusió de les proves selectives per causa imputable a la persona interessada.

  En la mateixa instància s'ha de sol·licitar un formulari d'autobaremació perquè les persones aspirants puguen estimar (i presentar) la puntuació a la fase de concurs.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de presentar la certificació expedida per l'òrgan competent de la Generalitat, o l'òrgan de la comunitat autònoma competent, o de l'Administració general de l'Estat, que acredite tal condició, així com la seua capacitat per a exercir les tasques corresponents en la plaça objecte de la present convocatòria.

  L'Ajuntament, quan siga necessari, adoptarà les mesures adequades en el procediment selectiu que garantisquen la seua participació en condicions d'igualtat mitjançant les adaptacions i els ajustos raonables de temps i mitjans. A aquest efecte, ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en el procés selectiu, amb la proposta de l'adaptació sol·licitada. En aquest cas, abans de fer la prova, l'òrgan de selecció resoldrà la sol·licitud i haurà de motivar expressament la denegació o modificació, si és el cas, de l'adaptació sol·licitada.


 • Lloc de presentació

  En el Registre General o de la manera que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.picanya.org/administracio/taulo-d-anuncis/convocatories-llocs-de-treball


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar