Detall

Administratiu/iva


 • Descripció

  Administratiu/iva


 • Organisme

  Alborache
  Av. Musica, 32
  Tel:962516002
  Fax:962508158


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  OPOSICIÓ


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o tindre la nacionalitat d'un país membre de la Unió Europea o la de qualsevol dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, siga aplicable la lliure circulació de treballadors en els termes en què aquesta es troba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea; ser cònjuge dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, sempre que no estiguen separats de dret, o que els seus descendents o els del seu cònjuge siguen menors de 21 anys o majors d'aquesta edat que visquen a costa seua.
  b) Ser major de 16 anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació obligatòria.
  c) No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions o institucions públiques, ni trobar-se inhabilitat o incórrer en alguna causa d'incapacitat específica conforme a la normativa vigent per a l'exercici de funcions públiques. (Declaració responsable que conté la instància. Annex 1).
  d) No patir malaltia o discapacitat que impedisca el compliment de les obligacions inherents a la funció i el normal desenvolupament de les pràctiques professionals (Declaració responsable que conté la instància. Annex 1).
  e) No incórrer en causa d'incapacitat específica segons la normativa vigent.
  f) Estar en possessió, almenys, de la titulació acadèmica de batxillerat o tècnic o equivalents, o bé estar en condicions d'obtindre-la en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies.


 • Taxa ordinària

  25,00 €


  Descripció de la taxa

  Ingrés bancari efectuat -no serà admés ni el gir postal ni el telegràfic- en el compte número ES71 3058 7011 9027 3270 0011.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  Codi del lloc: PF/2
  Jornada: completa.


 • Documentació / Informació

  Model de sol·licitud (annex l)
  La sol·licitud (annex l) s'ha d'acompanyar dels documents següents:
  · En el seu cas, documentació acreditativa del títol exigit per a la convocatòria a la qual accedeix.
  · Resguard de la taxa per drets d'examen

  La tramitació telemàtica s'ha de fer a través de la seu electrònica de l'Ajuntament d'Alborache, a la qual s'accedeix clicant en la icona del mateix nom situat en la pàgina principal (www.alborache.es), i serà requisit necessari tindre un certificat digital dels que accepta el portal i que són els següents:
  - DNIe (document nacional d'identitat electrònic).
  · ACCV (Autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana), que es pot obtindre en el Punt de Registre d'Usuari que es troba en les oficines municipals situades a C/ Avinguda de la Música, núm. 32 o en qualsevol ajuntament que dispose d'un punt de registre d'usuari (PRU).


 • Lloc de presentació

  En el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://alborache.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar