Detall

Secretaria intervenció


 • Descripció

  Secretaria intervenció


 • Organisme

  Olocau
  Plaza Mayor, 1
  Tel:962703011
  Fax:962739603


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits especifics

  TITULACIÓ
  Tindre algun dels títols següents: llicenciat en Dret, Ciències Polítiques, Sociologia, Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Ciències Actuarials i Financeres, o els graus corresponents.
  En qualsevol cas, l'equivalència l'ha d'aportar la persona aspirant per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració competent.
  En el mateix sentit, s'han d'acreditar les homologacions corresponents de l'administració espanyola competent respecte de les titulacions expedides en l'estranger. Aquest requisit no serà aplicable als aspirants que hagen obtingut el reconeixement de la seua qualificació professional, en l'àmbit de les professions regulades, a l'empara de les disposicions de dret de la Unió Europea.


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima per a la jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional necessària per al desenvolupament d'aquestes tasques.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.


 • Documentació / Informació

  En les instàncies per a prendre part en aquesta convocatòria, els aspirants han de declarar sota la seua responsabilitat que reuneixen tots els requisits exigits en les bases, i s'han de dirigir a l'alcalde de l'Ajuntament d'Olocau.
  No es fixen drets d'examen.

  Documentació que s'ha de presentar:
  1. Instància dirigida a l'Alcaldia.
  2. Fotocòpia del DNI.
  3. Fotocòpia de la titulació requerida.
  4. Fotocòpia dels documents acreditatius dels mèrits al·legats
  5. Currículum acadèmic i professional

  Tots els mèrits s'han d'acreditar mitjançant fotocòpies dels documents originals, sense necessitat d'estar compulsats en el moment de la sol·licitud. L'aspirant que es propose per a ser nomenat ha d'aportar, en el termini de cinc dies, els originals dels documents presentats.

  L'experiència professional s'ha d'acreditar mitjançant un certificat emés per l'òrgan competent, amb l'especificació de la naturalesa jurídica de la relació, el grup, l'escala o categoria professional, el temps i el percentatge de la jornada.

  L'acreditació dels cursos de formació s'ha de fer mitjançant la presentació del certificat corresponent en el qual conste l'entitat organitzadora del curs, el contingut d'aquest i les hores de formació.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic, en format digital pel registre electrònic (www.olocau.es), o per qualsevol de les formes que determina l'article 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Si es presenten per correu, s'ha d'informar l'Ajuntament de la remissió postal de la instància, abans que acabe el termini de presentació de les instàncies.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://olocau.sedelectronica.es/info.9


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar