Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Tuéjar
  Pintor Sorolla, 1
  Tel:961635034
  Fax:961635151


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits i entrevista personal.


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei es podrà establir una altra edat màxima, diferent de l'edat de jubilació forçosa, per a l'accés a l'ocupació pública.
  d) No haver sigut separat per mitjà d'un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés a sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  e) Tindre la titulació exigida.


 • Places

  Nombre de places

  1

  Descripció de les places

  - Servei/Dependència Serveis Generals
  - Denominació del lloc ADMINISTRATIU
  - Naturalesa FUNCIONARI
  - Nomenament FUNCIONARI INTERÍ
  - Data finalització COBRIMENT EN PROPIETAT PLAZA
  - Circumstància que ho justifica VACANT
  - Escala C
  - Subescala C1
  - Nivell 22.
  - Jornada dilluns-divendres
  - Horari 37,5 hores setmanals
  - Complement de destinació 7,815,92


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a sol·licitar prendre part en les corresponents proves de selecció, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals per a la plaça a què s'opte, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President d'aquest ajuntament.

  Les persones aspirants amb discapacitat han de fer-ho constar en la sol·licitud, amb la finalitat de fer les adaptacions de temps i mitjans necessàries per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta d'aspirants.


 • Lloc de presentació

  En el registre electrònic general d'aquest ajuntament o en algun dels llocs que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://tuejar.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar