Detall

Tècnic/a d'administració general


 • Descripció

  Tècnic/a d'administració general


 • Organisme

  Torrevieja
  Plaza de la Constitución, 4
  Tel:965710250
  Fax:965710116


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Ser espanyol/a o nacional d'un estat membre de la Unió Europea, i complir amb els requisits exigits en el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic.
  b) Les persones estrangeres incloses en el paràgraf anterior hauran d'adjuntar a la sol·licitud els documents que acrediten les condicions que al·leguen sobre la seua nacionalitat.
  c) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació.
  d) Estar en possessió del títol exigit, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. Les persones aspirants amb titulacions obtingudes a l'estranger hauran d'acreditar que
  estan en possessió de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite l'homologació, a l'empara de les
  disposicions de dret comunitari.
  e) Tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les tasques i funcions corresponents al lloc al qual s'aspira.
  f) No haver sigut separat/ada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatuaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se inhabilitat/ada de manera absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics per sentència ferma. En cas de ser nacional d'un altre estat de la Unió Europea, no trobar-se en una situació equivalent a les immediatament indicades que impedisca, en el seu Estat, en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  Aquests requisits hauran de complir-se fins al nomenament i s'han d'acreditar en el moment i amb la documentació indicada en la norma 15a.


 • Documentació / Informació

  Qui vulga prendre part en les proves selectives, haurà de presentar la sol·licitud, així com una declaració expressa que reuneix tots els requisits exigits en la convocatòria específica.

  Es reservarà un contingent no inferior al 7 % de les vacants del total de categories reservades per a ser cobertes per persones la discapacitat de les quals siga igual o superior al 33 %. Aquesta circumstància haurà de ser expressada en l'apartat corresponent de la sol·licitud i acreditada adjuntant un dictamen tècnic facultatiu de qualificació del grau de minusvalidesa, emés per l'òrgan tècnic competent. S'exigirà, al seu torn, la presentació d'un certificat d'aptitud per al lloc objecte de
  convocatòria, emés per la Conselleria de Benestar Social.

  PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS
  En el termini de 10 dies naturals, comptats a partir de la crida, les persones proposades hauran de presentar, en el servei competent en aquesta matèria, els següents documents:
  a. Còpia autenticada del document nacional d'identitat.
  b. Fotocòpia de la targeta de la Seguretat Social (Targeta SIP).
  c. Certificat mèdic, acreditatiu de tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions adscrites al lloc. L'Excm. Ajuntament es reserva el dret a sotmetre els/les aspirants proposats/ades, abans de ser
  nomenats/ades o contractats/ades, a totes les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.
  Els/les aspirants seleccionats/ades que tinguen reconeguda alguna discapacitat hauran d'aportar un certificat expedit per la conselleria competent en la matèria en què conste la seua aptitud per a l'acompliment de les funcions de la categoria a la qual s'aspira.
  d. Titulació exigida per a l'ingrés o document equivalent, segons la convocatòria. Original i còpia per a compulsa.
  Fotocòpia de document bancari en què conste nom i cognoms del titular, número de DNI i codi IBAN del compte indicat en l'imprés d'alta a tercers.
  f. Vida laboral que reculla els últims 180 dies cotitzats.
  g. Llibre de família en cas de tindre fills a càrrec. Original i còpia per a compulsa.
  h. Certificat de delictes de naturalesa sexual per al supòsit que les funcions relatives a la plaça assignada suposen tracte amb menors d'edat.

  SISTEMA SELECTIU
  El sistema per a la selecció de personal a fi de cobrir les provisions temporals de places o llocs de treball serà el d'oposició lliure.
  Les proves es puntuaran de 0 a 10 punts, i s'ha d'arribar a un mínim de 5 punts per a superar-les. El temari sobre el qual versaran les proves està en l'annex d'aquestes bases, i consta de 35 i 25 temes en funció de la borsa, i constarà d'un únic exercici de tipus test, de 50 preguntes amb quatre opcions, de les quals només una serà la correcta. Per cada quatre preguntes incorrectes es descomptaran 0,25 punts. Les preguntes deixades en blanc no restaran puntuació.


 • Enllaços d'interés


  Informació en web organisme

  http://www.torrevieja.es/sal/Ayuntamiento/recursos%20humanos/RRHH/index.aspx


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar