Detall

Secretari interventor


 • Descripció

  Secretari interventor


 • Organisme

  Tuéjar
  Pintor Sorolla, 1
  Tel:961635034
  Fax:961635151


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre complits els 16 anys i no excedir l'edat màxima per a la jubilació forçosa.
  c) Tindre la capacitat funcional necessària per al desenvolupament d'aquestes tasques.
  d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de funcions públiques.
  e) Estar en possessió, o en condició de tindre'l abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, del títol universitari de grau, o equivalent (art. 18 RD 128/2018): llicenciat/diplomat en Dret, llicenciat/diplomat en Administració d'Empreses, llicenciat/diplomat en Econòmiques.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds (annex I) per a prendre part en les corresponents proves de selecció, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en aquestes bases, s'han de dirigir a l'alcaldessa de l'Ajuntament de Tuéjar.

  Documentació que s'ha de presentar:
  1. Instància dirigida a l'Alcaldia.
  2. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, del DNI.
  3. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, de la titulació requerida.
  4. Fotocòpia compulsada, o còpia autèntica digitalitzada, dels documents acreditatius dels mèrits al·legats.


 • Lloc de presentació

  En el registre general de l'Ajuntament en horari d'atenció al públic, en format digital pel registre electrònic (www.tuejar.es) o per qualsevol de les formes que determina l'article 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  Si es presenten per correu, s'ha d'informar l'Ajuntament de la remissió postal de la instància, abans que acabe el termini de presentació de les instàncies.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://tuejar.sedelectronica.es/info.0


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar