Detall

Administratiu


 • Descripció

  Administratiu


 • Organisme

  Aigües
  Mayor, 5
  Tel:965690061
  Fax:965690329


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  COBERTURA INTERINA


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola. A més, hi podran accedir:
  - Els nacionals dels estats membres de la Unió Europea.
  - Els cònjuges dels espanyols i dels nacionals d'altres estats membres de la Unió Europea, siga quina siga la seua nacionalitat, sempre que no estiguen separats de dret, i els descendents menors de 21 anys o majors d'edat que siguen dependents.
  - Les persones incloses en l'àmbit d'aplicació dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya en els quals siga aplicable la lliure circulació de treballadors.
  Tots els aspirants han d'acompanyar la seua sol·licitud de la documentació que acredite les condicions que s'hi al·leguen.

  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques. L'Ajuntament d'Aigües es reserva el dret a sotmetre els aspirants a les proves que considere pertinents per a avaluar el compliment d'aquest requisit.

  c) Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa per a l'accés a l'ocupació pública.

  d) No haver sigut separat, per mitjà d'un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionaris, o per a
  a exercir funcions similars a les que exercia en el cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.

  e) Estar en possessió del títol de batxiller/FPE tècnic superior (FP II) o equivalent o tindre complides les condicions per a obtindre'ls abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds i disposar del certificat que ho acredite.
  Les persones aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que estan en possessió de la corresponent credencial d'homologació o, si és el cas, del certificat d'equivalència corresponent.


 • Taxa ordinària

  40,00 €


  Descripció de la taxa

  Els drets d'examen s'han d'ingressar en el compte corrent de la següent entitat bancària: BANCO SABADELL.- IBAN ES74.0081.1273.9500.0107.1611.

  El pagament de la taxa es justifica en adjuntar a la instància el rebut amb la impressió del segell de l'entitat bancària on s'haja efectuat l'ingrés o el resguard original d'haver abonat els drets d'examen, i s'hi ha de fer constar el nom, cognoms, concepte i referència de la convocatòria.

  En cap cas el tràmit de pagament és substitutiu de l'esmentat tràmit de presentació, dins del termini i en la forma escaient, del resguard acreditatiu adjunt a la sol·licitud.

  De conformitat amb els articles 3 i 4 de l'ordenança esmentada, en el cas de concórrer una causa de reducció i/o bonificació, s'ha d'acreditar juntament amb la sol·licitud.


 • Documentació / Informació


  Les instàncies s'han d'ajustar al model que figura com a annex I en aquesta convocatòria.
  El model d'instància es facilitarà a través de la pàgina web de l'Ajuntament d'Aigües:http://www.aigues.es

  A la instància s'ha d'adjuntar:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat. Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar-hi han de presentar una fotocòpia del document que n'acredite la nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a la costa o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb el qual tinguen aquest vincle. Així mateix, han de presentar una declaració seua del fet que no s'ha produït una separació de dret del cònjuge i, si escau, del fet que l'aspirant viu a costa seua o està a càrrec seu.
  b) Comprovant bancari d'haver abonat els drets d'examen.
  c) Original o còpia degudament compulsada de la titulació exigida per a l'accés.
  d) Documentació acreditativa dels mèrits de l'aspirant a l'efecte de què siguen objecte de valoració en la fase de concurs. La documentació s'ha de presentar mitjançant una relació prèvia de la documentació i seguidament de manera ordenada i numerada segons l'ordre en què se citen els mèrits en el barem contingut en aquestes bases. Per a ser tinguda en compte ha de ser original, una fotocòpia degudament compulsada o una còpia autentica. No es valorarà la documentació que no reunisca la condició referida. No s'admetrà cap documentació acreditativa de mèrits que es presente una vegada haja conclòs el termini de presentació d'instàncies.
  Quan acabe el procés selectiu es posarà a la disposició dels aspirants la documentació física, presentada per aquests, perquè la retiren.
  e) Els aspirants que requerisquen adaptacions de temps i/o mitjans per a la realització de l'exercici de la fase d'oposició han de presentar la documentació acreditativa corresponent, que s'ha d'aportar en la forma i els termes que estableix la base quarta d'aquesta convocatòria.
  Les persones amb discapacitat han d'aportar la fotocòpia de la certificació de l'òrgan competent que acredite tal condició, així com el tipus i la graduació d'aquesta.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies s'han de presentar juntament amb la documentació requerida, preferentment mitjançant la seu electrònica de l'Ajuntament d'Aigües o, alternativament, en el Registre d'entrada d'aquest Ajuntament (carrer Major, 5, 03569, Aigües (Alacant). En defecte d'això, per qualsevol de les formes previstes en l'article 16 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  En el cas que es presente en les oficines de Correus i Telègrafs, es farà en un sobre obert i deixar-hi constància de la data de presentació. En aquest cas han de comunicar a l'Ajuntament, mitjançant un correu electrònic (registro@aigues.es), la presentació de la sol·licitud per a prendre part en el procés selectiu. Aquesta comunicació ha de tindre la seua entrada en el registre esmentat en el termini conferit per a la presentació d'instàncies, cosa que constituirà causa d'exclusió.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://aigues.sedelectronica.es/transparency/f7882425-c59e-44b9-9a53-5ffb5ece95ff/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar