Detall

Secretari/ària de l'Ajuntament


 • Descripció

  Secretari/ària de l'Ajuntament


 • Organisme

  Callosa de Segura
  Plaza España, 1
  Tel:965310550
  Fax:965310856


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Correcció d'errors [obertura de termin])

 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Valoració de mèrits


 • Grup

  A1 - Titulació universitària de grau (subgrup 1)


 • Requisits generals

  1r. Nacionalitat: tindre la nacionalitat espanyola d'acord amb el que estableix l'annex del Reial decret 543/2001, de 18 de maig, sobre l'accés a l'ocupació pública de l'Administració general de l'Estat i els seus organismes públics de nacionals d'altres estats als quals és aplicable el dret a la lliure circulació de treballadors.
  2n. Capacitat: tindre la capacitat funcional per a l'acompliment de les funcions que es deriven del lloc que es vol exercir.
  3r. Edat: tindre complits els setze anys i no haver arribat a l'edat màxima de jubilació forçosa.
  4t. Habilitació: no haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari de qualsevol de les administracions públiques o dels organismes constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni estar en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés a l'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.


 • Taxa ordinària

  12,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés s'ha d'efectuar a favor de l'Ajuntament de Callosa de Segura en el compte corrent del Banc BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. (BBVA), núm. ES3401821854450200000437, i s'hi ha de fer expressament en el moment de pagament el concepte següent: inscripció borsa de treball d'interventor, així com el nom i els cognoms de la persona aspirant.


 • Exempció / Reducció taxes

  EXEMPCIONS
  Els/les aspirants que estiguen en situació de desocupació i acrediten no percebre cap prestació en el moment de presentar la sol·licitud. S'ha d'acreditar a través de la presentació de certificat del SEPE.


 • Documentació / Informació


  Les sol·licituds s'han de dirigir a l'alcalde president de la Corporació, per a la qual cosa cal utilitzar el model d'instància que figura en l'annex ÚNIC d'aquestes bases, que es facilitarà a les persones interessades que així ho desitgen en l'oficina d'informació i registre d'aquest Ajuntament, situada a la plaça d'Espanya, 1, i en la pàgina web municipalhttp://www.callosadesegura.es/

  Per a ser admés/esa en la borsa de treball els/les aspirants han de manifestar en les seues sol·licituds (annex únic d'aquestes bases) que reuneixen totes i cada una de les condicions exigides en la base tercera, referides a la data d'expiració del termini de presentació de les sol·licituds, amb els documents següents:
  a) Fotocòpia del document nacional d'identitat o equivalent en el cas d'estrangers.
  b) Justificant d'haver ingressat la taxa per import dels drets d'examen.
  c) Titulació compulsada acreditativa del requisit de titulació. Així, serà necessària la presentació de la compulsa d'algun dels següents títols acadèmics o bé l'acreditació d'estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies: llicenciatura, enginyeria, arquitectura o grau, segons el que preveu el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, per a l'ingrés en els cossos o les escales del subgrup A1. Així mateix, caldrà que acompanyen l'acreditació dels mèrits que el tribunal haja de valorar en els termes que preveu la BASE HUITENA.

  En els casos de desocupats/ades inscrits/ites en el moment de presentar la sol·licitud han d'aportar en aquest cas el document següent:
  Certificat del SEPE de la situació de desocupació.


 • Lloc de presentació

  La presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar en el Registre General de l'Ajuntament de Callosa de Segura (o registre electrònic per seu electrònica), o bé mitjançant qualsevol de les formes que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://callosadesegura.sedelectronica.es/board/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar