Detall

Tècnic/a d'urbanisme


 • Descripció

  Tècnic/a d'urbanisme


 • Organisme

  La Romana
  Plaza de Gómez Navarro, 1
  Tel:965696001
  Fax:965696328


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases)

 • Termini

  PENDENT. 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la data de publicació de la convocatòria en el BOP de la Província d'Alacant.


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Titulació específica

  Títol d'aparellador, arquitecte tècnic o el grau d'Enginyeria de la Construcció.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 de l'RDLEG 5/2015, pel qual s'aprova el TREBEP, o la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea en els termes que estableix la Llei 17/1993, de 23 de desembre. En els casos de persones estrangeres la nacionalitat de les quals no estiga compresa entre els estats membres de la Unió Europea, els serà aplicable el que estableix la Llei 4/2000.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits els setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Estar en possessió del títol requerit o haver finalitzat els estudis i haver abonat els drets corresponents per a obtindre'l.
  - No haver sigut separat/ada del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionariat, o, en el cas del personal laboral, per a exercir funcions similars a les que exercien i de les quals haja sigut separat/ada o inhabilitat/ada.
  En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent, ni haver sigut sotmés/esa a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Documentació / Informació

  Les persones interessades tindran a la seua disposició el model normalitzat de sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament de la Romana i en la seu electrònica d'aquest.

  Els sol·licitants han de manifestar en la instància que reuneixen totes i cada una de les condicions que s'exigeixen en la base quarta, referides a la data en què acabe el termini de presentació d'instàncies, i hauran d'aportar la documentació acreditativa següent:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o documentació equivalent en el seu cas.
  - Còpia compulsada del títol acadèmic requerit.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds s'han de presentar a través de qualsevol de les formes que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En cas de fer la presentació mitjançant la seu electrònica, la sol·licitud s'ha de signar electrònicament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://laromana.sedelectronica.es/board


 • Seguiment
  • Fase: Convocatòria

  • Nova Etapa: (Bases)

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar