Detall

Auxiliars d'informació


 • Descripció

  Auxiliars d'informació


 • Organisme

  Diputació Provincial de València
  Palau de Batlia
  Plaça de Manises, 4
  46003 València
  Tel:902 46 02 02


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola o ser nacional d'un altre estat, sempre que es complisca amb els requisits establits en l'article 63 de la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la funció pública valenciana.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver tingut sanció de separació mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral, en el qual haguera tingut sanció de separació o inhabilitació. En el cas de ser nacional d'un altre estat, no trobar-se en inhabilitació o en situació equivalent ni haver tingut cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública
  e) Estar en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) o equivalent, o les titulacions equivalents que corresponguen, segons el sistema vigent de titulacions quan així quede acreditat per l'administració educativa competent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si és el cas, la persona aspirant ha d'aportar l'equivalència per mitjà d'una certificació expedida a l'efecte per l'administració educativa competent.

  En cas de titulacions obtingudes en l'estranger, cal estar en possessió de la credencial que n'acredite l'homologació o la convalidació, si és el cas.
  f) Estar en possessió del certificat del grau mitjà de valencià expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià o el nivell de valencià C1, segons el Marc Europeu Comú de Referència, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què s'acabe el termini de presentació de sol·licituds.

  Tota la documentació acreditativa del compliment dels requisits de participació que s'hi al·leguen ha d'estar redactada en qualsevol dels dos idiomes cooficials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. En el cas de documents expedits en altres llengües, aquests hauran de presentar-se traduïts per un traductor jurat.

  L'incompliment per part de persones aspirants d'aquests requisits i condicions comportarà l'exclusió del procés de selecció.


 • Documentació / Informació

  La sol·licitud per a participar en aquest procés pot omplir-se d'alguna de les maneres següents:

  1. Preferentment, per mitjans electrònics, per a la qual cosa s'ha d'omplir correctament el model específic de sol·licitud de participació en proves selectives de la Diputació de València, disponible en la seu electrònica de la Diputació de València: https//www.dival.es.

  La presentació electrònica de la sol·licitud permet l'ompliment i la inscripció en línia, annexar, si és el cas, els documents escanejats a aquesta, així com registrar-ne electrònicament la presentació.

  Les sol·licituds generades telemàticament i que no siguen presentades en els llocs i les maneres previstes no conferiran cap dret per a la persona aspirant.

  2. Si una incidència tècnica degudament acreditada impossibilitara el funcionament ordinari dels sistemes, l'òrgan convocant podrà acordar l'ompliment substitutori en paper en els termes que estableix aquesta base, cas en què la persona interessada haurà d'acreditar documentalment la incidència tècnica produïda.

  Si la persona aspirant no disposa de signatura electrònica, podrà presentar la sol·licitud en paper. En aquest cas, una vegada omplida la sol·licitud en l'enllaç indicat, la persona interessada l'ha d'imprimir, signar i presentar en format paper en el termini fixat a l'efecte.
  Així mateix, les persones interessades podran utilitzar el model original de sol·licitud en paper que es troba en el Registre General de la Diputació de València o en el Punt d'Atenció i Informació de Personal (carrer Hugo de Moncada, núm. 9, València).

  * Per a presentar la sol·licitud, cal seleccionar l'enllaç «Catàleg de tràmits» i, dins del grup "Ocupació pública", la "Sol·licitud d'admissió a proves selectives". Una vegada seleccionada la convocatòria i omplides les dades sol·licitades, la persona interessada ha de fer clic en el botó "Generar imprés". El procés d'inscripció finalitzarà correctament si es mostra el registre de la inscripció.

  Les persones interessades queden vinculades a les dades que hagen fet constar en les seues sol·licituds. Els errors de fet podran esmenar-se en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la part interessada.


 • Lloc de presentació

  1. Preferentment, per mitjans electrònics, per a la qual cosa s'ha d'omplir correctament el model específic de sol·licitud de participació en proves selectives de la Diputació de València, disponible en la seu electrònica de la Diputació de València: https//www.dival.es.

  2. Les sol·licituds en suport paper s'han de presentar en el Registre General de la Diputació de València (Palau de la Batlia, carrer Serrans, núm. 2, València), per a la qual cosa cal sol·licitar cita prèvia en el telèfon 963882525 o en la web www.dival.es / Atenció presencial amb cita prèvia o en els llocs que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP).
  En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud en una oficina de correus, es farà en sobre obert perquè la sol·licitud siga datada i segellada pel personal funcionari abans de ser certificada.

  * En el Punt d'Atenció i Informació del Departament de Personal, carrer Hugo de Moncada, 9, de València, es podrà rebre assessorament de la manera de presentar la sol·licitud de participació, en el telèfon 963883988 o a través del correu electrònic recursoshumanos.
  organizacion@dival.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.dival.es/es/personal


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar