Detall

Administratiu/iva. Convocatòria 2021/BT002


 • Descripció

  Administratiu/iva. Convocatòria 2021/BT002


 • Organisme

  Diputació Provincial de València: Consorci per al Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament.
  Camí de Moncada, 24
  46009 - València (ESPANYA)
  Tel:963 469 800


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C1 - Batxiller o tècnic/a


 • Requisits especifics

  - Estar en possessió, com a mínim, del títol de batxiller, tècnic/a superior o equivalent, o estar en condicions d'obtindre'l en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies. En tot cas, la persona aspirant ha d'aportar l'equivalència per mitjà de la certificació expedida a aquest efecte per l'administració competent en cada cas.
  Els aspirants amb titulacions obtingudes en l'estranger han d'acreditar que disposen de la corresponent convalidació o de la credencial que acredite, si és el cas, l'homologació.

  - Abonar la taxa establida en l'ordenança fiscal per a les proves selectives per a l'ingrés del personal en el Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València. Aquesta taxa únicament es podrà retornar als que no siguen admesos al procés selectiu per falta d'algun dels requisits per a prendre part en aquest procés selectiu.

  - Coneixement de la llengua castellana. Els aspirants nacionals d'estats la llengua oficial dels quals no siga la llengua castellana, a l'efecte de ser admesos a la convocatòria, han d'acreditar que tenen els coneixements de la llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol nivell intermedi (B2) o superior, o estar en condicions d'obtindre'ls en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies, o estar en possessió del certificat acreditatiu d'haver cursat la primària i la secundària o el batxillerat en l'Estat espanyol.


 • Requisits generals

  - Tindre la nacionalitat espanyola, sense perjudici del que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP).
  - Tindre complits 16 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
  - Tindre la capacitat funcional necessària per a l'acompliment de les funcions del lloc convocat.
  - No haver sigut separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions o institucions públiques, ni trobar-se inhabilitat/ada per a l'exercici de funcions públiques.


 • Taxa ordinària

  21,00 €


  Descripció de la taxa

  L'ingrés de l'import de la taxa s'ha de fer en el número de compte de l'entitat CAIXABANK, SA, obert a nom del Consorci per al Servei de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Província de València en CaixaBank IBAN ES14 2100 4337 8802 0004 5460 (BIC: CAIXAESBBXXX).


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds s'han d'ajustar al model oficial que figura com a annex II a aquestes bases.

  Les persones aspirants han de manifestar en la instància que reuneixen tots i cada un dels requisits exigits en les bases, referits sempre a la data d'expiració del termini de presentació d'instàncies.
  La sol·licitud de participació s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) DNI o passaport.
  b) Resguard acreditatiu d'haver abonat la taxa establida per concurrència a proves selectives.
  c) Titulació requerida en aquestes bases o del certificat acadèmic que acredite haver realitzat i aprovat els estudis complets corresponents per a l'obtenció del títol.

  Dels documents que acompanyen la sol·licitud només caldrà presentar una còpia, amb el compromís d'aportar els originals per a l'acarament quan siguen requerits. Les persones interessades es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presenten.

  *Les persones aspirants amb una discapacitat igual al 33 % o superior ho han de fer constar en la sol·licitud de participació en la convocatòria i adjuntar al model de sol·licitud el certificat corresponent. A més, han d'especificar en la mateixa sol·licitud si requereix adaptació de temps i forma; cas en què hauran d'aportar també el certificat de l'òrgan administratiu competent en què conste l'oportuna adaptació.


 • Lloc de presentació

  Les sol·licituds i la resta de documentació s'han de presentar a través del registre electrònic (seu electrònica), en el Registre del Consorci Provincial del Consorci Provincial de Bombers de València (camí de Moncada 37-València) o en qualsevol de les formes que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.bombersdv.es/es/oposiciones/procesos-en-marcha/


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar