Detall

Auxiliar administratiu d'intervenció


 • Descripció

  Auxiliar administratiu d'intervenció


 • Organisme

  Alcàntera de Xúquer
  Ausias March, 2
  Tel:962580402
  Fax:962580679


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Concurs oposició


 • Grup

  C2 - Graduat/ada en Educació Secundària Obligatòria


 • Requisits generals

  a) Tindre la nacionalitat espanyola.
  b) Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  c) Tindre complits 16 anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa.
  d) No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala de funcionari, o per a exercir funcions semblants a les que exercia, en cas del personal laboral, en què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.


 • Taxa ordinària

  101,80 €


  Descripció de la taxa

  El pagament es podrà fer mitjançant una transferència bancària o un ingrés en el següent compte ES85 3058 2226 7727 3240 0035.


 • Documentació / Informació

  Les sol·licituds, en les quals els aspirants han de fer constar que reuneixen les condicions exigides en les bases, s'han de dirigir al Sr. Alcalde President de l'Ajuntament d'Alcàntera de Xúquer.

  En la mateixa instància s'ha d'adjuntar:
  - Justificant del pagament de la taxa.
  - El formulari d'autobaremació perquè les persones aspirants puguen estimar (i presentar) la puntuació a la fase de concurs.
  - Memòria tècnica sobre proposta de funcionament de l'àrea d'intervenció d'un ajuntament de menys de 5.000 habitants. La memòria constarà d'un màxim de 30 pàgines (15 fulls per les dues cares) en Arial 10, incloent-hi annexos i gràfics o diagrames.


 • Lloc de presentació

  Per mitjans telemàtics, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament https://alcanteradexuquer.sede.dival.es


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://plataforma.ipobles.es/tablon-web/bandejaAnuncios.htm?cid=38077


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar