Detall

Tècnic de gestió


 • Descripció

  Tècnic de gestió


 • Organisme

  Oliva
  Plaça Ajuntament, 1
  Tel:962850250
  Fax:962839772


 • Etapa Actual

  Convocatòria : (Bases i obertura de termini)

 • Termini

  TANCAT


 • Procés selectiu

  BORSA DE TREBALL


 • Tipus de prova

  Oposició


 • Grup

  A2 - Titulació universitària de grau (subgrup 2)


 • Requisits generals

  Per a participar en aquest procediment, serà necessari que les persones aspirants reunisquen les condicions següents:
  - Tindre la nacionalitat espanyola o complir els requisits que estableix l'article 57 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, en el supòsit d'accés a l'ocupació pública de nacionals d'altres estats.
  - Tindre la capacitat funcional per a dur a terme les tasques.
  - Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, l'edat màxima de jubilació forçosa, llevat que la normativa específica en determine una diferent.
  - No haver sigut separat, mitjançant un expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l'accés al cos o l'escala funcionarial, o per a exercir funcions similars a les que exercien en el cas del personal laboral de què haja sigut separat o inhabilitat. En el cas que siga nacional d'un altre estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver sigut sotmés a cap sanció disciplinària o equivalent que impedisca, en el seu estat i en els mateixos termes, l'accés a l'ocupació pública.
  Estar en possessió del certificat C1 de la Junta Qualificadora de Valencià o equivalent.


 • Taxa ordinària

  21,00 €


  Descripció de la taxa

  La taxa s'ha d'ingressar en el compte IBAN ES77 0182-5941-44-0017114001 del BBVA, sucursal d'Oliva, a nom de l'Ajuntament d'Oliva.


 • Places

  Descripció de les places

  Torn lliure


 • Documentació / Informació

  Juntament amb el model d'instància per a sol·licitar participar en el procés selectiu, els/les aspirants han de presentar la documentació següent:
  - Fotocòpia del document nacional d'identitat o document equivalent acreditatiu de la identitat de la persona aspirant a l'efecte d'acreditar els requisits d'edat i nacionalitat.
  - Fotocòpia de la titulació acadèmica o justificant d'haver pagat els drets d'expedició, sense perjudici de la seua posterior presentació que els habilita per a l'acompliment de la plaça sol·licitada.
  - Resguard justificatiu d'haver abonat els drets d'examen. En el document d'ingrés dels drets d'examen, ha de constar el nom de l'aspirant i la plaça a la qual opta.
  - Fotocòpia del certificat C1 de la Junta Qualificadora de Valencià o equivalent.

  En el cas d'aspirants amb discapacitat, han de fer constar aquesta circumstància en la sol·licitud per tal de fer les adaptacions de temps i mitjans necessaris per a garantir la igualtat d'oportunitats amb la resta de participants.


 • Lloc de presentació

  Les instàncies per a sol·licitar participar en el procés selectiu s'han de dirigir a l'alcalde president de l'Ajuntament d'Oliva, i s'han de presentar en el Registre General d'Entrada de l'Ajuntament o en els llocs que determina l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP), per a la qual cosa es pot utilitzar la instància model facilitada pel Registre General i que es farà pública a través dels mitjans electrònics que dispose l'ajuntament.


 • Enllaços d'interés

  Informació en web organisme

  https://www.oliva.es/va/pagina/a31-borses-de-treball-vigents


 • Seguiment

La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.

La informació demanada no es pot mostrar